Brochów, dnia 12 lutego 2014 r.

 

Realizacja projektu unijnego przez GOPS w 2014 roku.

Już od 2008 roku   GOPS dostarcza mieszkańcom gminy Brochów nowe usługi społeczne w ramach realizacji projektu pt: Re/integracja osób wykluczonych/ zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gminy Brochów . Jest to możliwe dzięki systematycznemu aplikowaniu o środki finansowe oraz pozyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej (z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII - Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.) oraz z samorządu województwa mazowieckiego i z   samorządu gminy Brochów.   W grudniu poprzedniego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie   zakończył realizację 6 etapu projektu .

Część osób, które uczestniczyły w projekcie w poprzednich latach znalazła już zatrudnienie, pomimo bardzo trudnej sytuacji utrzymującej się na rynku pracy. Pozostałe osoby również chcą podjąć pracę. Cieszą się, że mają szansę wejścia na rynek pracy, dzięki udziałowi   w w/w projekcie.

W tym roku trwa realizacja ostatniego, 7 etapu projektu.

Od stycznia b.r. w pokoju nr 6 we wtorki i w środy specjalista pracy socjalnej udziela porad indywidualnych dla osób nadużywających alkoholu, dla członków rodzin tych osób, dla osób stosujących przemoc oraz dla osób doznających przemocy domowej. Z tych porad mogą skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy gminy Brochów. Porady zakończą się w grudniu b.r.

Uzupełnianie wykształcenia ponadgimnazjalnego kontynuują 3 Uczestniczki, a 1 Uczestniczka - uzupełnianie wykształcenia policealnego. Osoby te otrzymują zwrot kosztów uzupełniania wykształcenia.

W tym roku do wejścia na rynek pracy zostanie przygotowana grupa, licząca około 10 osób, dla której są zaplanowane następujące formy wsparcia .

- nauka zawodów Układanie kostki brukowej i „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” w formie kształcenia ustawicznego;

- zwrot kosztów uzupełniania wykształcenia ponadgimnazjalnego i/lub policealnego;

- szkolenia z doradcą zawodowym i z psychologiem;

-catering na kursach i szkoleniach;

- poradnictwo obywatelskie;

- pomoc finansowa;

- co najmniej jedno spotkanie integracyjne i co najmniej jedna wycieczka integracyjna.

Na zajęciach z doradcą zawodowym Uczestnicy będą   przygotowywali się do podjęcia pracy. Poznają wiedzę o rynku pracy i o aktywnym poszukiwania pracy. Skorzystają z porad doradcy zawodowego, przygotują sobie dokumenty aplikacyjne (m.in. Curriculum Vitae) i indywidualne plany działania i rozwoju. W grupach będą ćwiczyć rozmowy kwalifikacyjne z potencjalnymi pracodawcami.

Na szkoleniach z psychologiem poznają i przećwiczą w grupach m.in. wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej i asertywność.   Poznają kluczowe czynniki sukcesu. Opracują indywidualne plany działania społecznego. Uzyskają porady indywidualne.

Psycholog będzie omawiał podczas zajęć m.in. zagadnienia „Stereotypowe postrzeganie przez społeczeństwo ról kobiet i mężczyzn” oraz „Zasadę równości szans kobiet i mężczyzn”.

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni będą mogli wprowadzić w życie pozytywne zmiany, uwzględniające nowo zdobytą wiedzę.

Formy wsparcia są indywidualnie zaplanowane dla każdego Uczestnika Projektu. W projekcie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne. Już w 2012 roku zgłosił się komplet chętnych osób do udziału w 7 etapie. Jednak niektórzy z przyczyn obiektywnych mogą zrezygnować z udziału w projekcie, dlatego też – w ramach zarządzania ryzykiem –zaplanowano uzupełniającą rekrutację oraz wzięto pod uwagę ewentualną możliwość zorganizowania innych, niż zaplanowane,   kursów zawodowych.

Jeżeli będą wolne miejsca, wówczas do udziału w projekcie mogą zostać zakwalifikowane osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej (dochód   netto nie może przekraczać 456,00 zł na 1 osobę w rodzinie, lub 542,00 zł na osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe), które równocześnie spełniają następujące warunki:

- nie pracują zawodowo;

- są bezrobotne /długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (z wyjątkiem osób na urlopach wychowawczych) lub są niepełnosprawne;

- korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;

- mają wykształcenie co najwyżej średnie.

Szkolenia i kursy rozpoczną się na początku lipca. Zakończenie szkoleń i kursów zaplanowane jest na drugą połowę sierpnia b.r. Pozostałe działania związane z 7 etapem realizacji projektu zakończą się 31 grudnia 2014 roku.

  Ukończenie w 2014 roku kursów zawodowych i wykształcenia średniego, opanowanie – między innymi - samodzielnego pisania dokumentów aplikacyjnych (życiorysu, listu motywacyjnego) oraz aktywnego poszukiwania pracy ułatwi następnej grupie mieszkańców Gminy Brochów podjęcie aktywności zawodowej i społecznej.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-02-20 15:24:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-02-20 15:27:24
  • Liczba odsłon: 1868
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3995978]

przewiń do góry