WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, dnia 10.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012.
OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Brochów o uzupełnieniu dokumentacji w sprawie

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachNa podstawie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,K.p.a.’’)


zawiadamiam


że na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.08.2012 roku (data wpływu 27.08.2012 r.), dnia 03.09.2012 roku została uzupełniona dokumentacja, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’


Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami 267, 276/9, 278, 279 i 280 obręb 0012 - Janów - Janówek, Gmina Brochów.


Według art. 9 K.p.a, organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Zgodnie z art. 41 K.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 30 – 15 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.


                                                                                                                       WÓJT

                                                                                                          mgr inż. Andrzej FijołekOtrzymują:

  1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

  2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

  4. A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-10 16:30:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 16:30:58
  • Liczba odsłon: 1548
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008650]

przewiń do góry