BP.6733.5.2011

                

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 9 grudnia 2011 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania   w sprawie   wydania     decyzji    o     ustaleniu     lokalizacji      inwestycji    celu     publicznego.

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późń. zm.)   

z a w i a d a m i a m

że w dniu 5.12.2011 r.   zostało wszczęte   na   żądanie   PGE   DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie pełnomocnictwo: Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak, ul. Łagowska 3 m 71, 01-464 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji   inwestycji   celu publicznego polegającego na:

·          budowie kablowej linii niskiego napięcia do zasilania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce Nr ewid. 142/4 w miejscowości Kromnów, gmina Brochów.

           

            W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy   znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)   i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)   mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne   wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Kromnów

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów dnia:   9.12.2011 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów dnia:


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-09 15:33:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:05:09
  • Liczba odsłon: 1529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006857]

przewiń do góry