Brochów, dnia  13.06.2016 r.

FS.271.2.2016

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Brochów informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR na zadanie pn.: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2026” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W ramach postępowania wpłynęły następujące oferty :

1)    WESTMOR CONSULTING, ul. Królewiecka 27, 87-800 Włocławek

Oferowana cena realizacji zamówienia:            25 000,00 zł netto (30 750,00 zł brutto)
Liczba przyznanych punktów:

a) kryterium – cena:                                                                46,20 pkt.

b) kryterium – metodologia przygotowania GPR:                40,00 pkt.

Ogółem liczba przyznanych punktów:                                  86,20 pkt.

 

2)    REVITAL – INVEST Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 47B/23, 09-410 Płock

Oferowana cena realizacji zamówienia:           19 400,00 zł netto (23 862,00 zł brutto)

Liczba przyznanych punktów:

a) kryterium – cena:                                                          60,00 pkt.

b) kryterium – metodologia przygotowania GPR:              40,00 pkt.

Ogółem liczba przyznanych punktów:                             100,00 pkt.

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy REVITAL – INVEST Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku (09-410) przy ul. Jana Pawła II 47B/23, która uzyskała najwyższą
ilość punktów z ceną 23 862,00 zł brutto.

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów tel. (22)  725-70-51, fax.(22) 725-70-03
w. 13, ogłasza zapytanie ofertowe na :

„Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2026”

 

Termin realizacji zamówienia do 16.10.2016 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2016r o godz. 11:00.

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną nazwą zamówienia tj. „Oferta na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brochów na lata 2016-2026” należy złożyć
w pokoju nr 28 Urzędu Gminy Brochów.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2016r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego –
Sala konferencyjna  pokój  nr 15 (parter).

Treść zapytania ofertowego i inne załączniki udostępnione są na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

Cena oferty                                                                  - 60%

Metodologia przygotowania GPR                            - 40%

 

Termin płatności do 30 dni 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Uprawnieni do kontaktów z oferentami :

Marta Ostrowska – nr tel. (22) 725-70-03 w. 31, e-mail: m.ostrowska@brochow.pl


2016-05-30_zp_zapytanie_ofertowe_rewitalizacja.doc

2016-05-30_zp_zalacznik_nr_4_wzor_umowy_rewitalizacja.doc

2016-05-30_zp_zalacznik_3_wykaz_uslug_.doc

2016-05-30_zp_zalacznik_nr_2_oswiadczenie_rewitalizacja.doc

zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy_rewitalizacja.doc

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marta OStrowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-30 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-13 13:11:13
  • Liczba odsłon: 1691
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006877]

przewiń do góry