2018-09-14_16_obieszczenie_o_wydanej_decyzji_.doc


WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów 125

05 – 088 BROCHÓW

 

Brochów, dnia 14.09.2018 r.

OŚ.6220.6.2018

 

 

 

OWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.), zawiadamiam, że dnia 14.09.2018 r. została wydana przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 398.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Realizacja hali magazynowej przeznaczonej do składowania surowca wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2 obręb Brochów, gm. Brochów”.

 

 

   Postępowanie było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony dnia 30.05.2018 r. do Wójta Gminy Brochów przez HELIO S.A. z siedzibą ul. Stołeczna 26, Wyględy, 05-083 Zaborów i uzupełniony dnia 04.06.2018 r.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 224.

 

      Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji Stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 – 530), ul. Kielecka 44, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.), Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

                                                                                                           z up. WÓJTA

                                                                                                mgr Wioletta Dobrowolska

                                                                                                         Sekretarz Gminy

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Realizacja hali magazynowej przeznaczonej do składowania surowca wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr ew. 222, 223/1, 223/2, 224/1, 224/2 obręb Brochów, gm. Brochów”.

3.      A/a.

 

 

Umieszczono:

1.                        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.                        na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.                        na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-09-14 14:46:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-14 14:46:06
  • Liczba odsłon: 1652
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006751]

przewiń do góry