Informacja

Wójta Gminy Brochów

 


W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor – biuro obsługi mieszkańców w Urzędzie Gminy Brochów informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 4 listopada 2020r. wpłynęły dwie oferty .

 

Jednocześnie ze względu na niespełnienie niezbędnych wymogów nie wyłoniono kandydata na wyżej opisane stanowisko.

Wójt Gminy Brochów
Piotr Szymański


*********************************


Wójt Gminy Brochów
Brochów 125, 05-088 Brochów
 
OGŁASZA NABÓR  
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
Podinspektor – Biuro Obsługi Mieszkańców
w Urzędzie Gminy Brochów
 
 
I.    WYMAGANIA ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM PODINSPEKTORA NA STANOWISKU – BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
 
- Wymagania niezbędne
•    Obywatelstwo polskie
•    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
•    Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
•    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
•    Nieposzlakowana opinia
•    Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie wyższe w kierunku administracyjnym lub zarządzanie, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska w pełnym wymiarze pracy, w godzinach pracy urzędu
•    Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków w szczególności znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie zwierząt, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
•    Umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera
•    Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Microsoft Office)
•    Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
•    Kurs z dziedziny Działalności Gospodarczej
•    Doświadczenie na w/w stanowisku min. 1 rok
 
 
- Inne wymagania
•    Odpowiedzialność
•    Komunikatywność
•    Samodzielność i kreatywność
•    Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
•    Zdolność analitycznego myślenia
•    Odporność na stres
 
II.    ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY
 
1. Udzielanie informacji z zakresu funkcjonowania Urzędu.
2. Przyjmowanie wniosków i podań w  formie papierowej i elektronicznej, rozpoczynających postępowanie administracyjne.
3. Przyjmowanie wniosków wpływających za pośrednictwem platformy e-PUAP.
4. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami zewnętrznymi min. ZUS w    zakresie Działalności Gospodarczej oraz Pocztą Polską.
5. Udostępnianie materiałów promocyjnych Urzędu na rzecz społeczności lokalnej.
6. Przyjmowanie wniosków, interwencji, opinii i koncepcji mieszkańców dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz załatwianie spraw niewymagających postępowania.
7. Prowadzenie Kancelarii Ogólnej i Biura Podawczego Urzędu.
8. Promocja Urzędu Gminy – przygotowywanie materiałów promocyjnych
9. Uczestnictwo i przygotowania spotkań z mieszkańcami
10. Wykonywanie zadań z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
11. BIP
12. Sprawowanie opieki nad właściwą informacją wizualną w Urzędzie oraz na tablicach ogłoszeń.  
13. Realizacja zadań z programu opieki nad zwierzętami w gminie Brochów.
14. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.
 
III.    WARUNKI PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM – PODINSPEKTOR BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCA
1.    Rodzaj pracy – praca umysłowa
2.    Czas pracy – limitowany, stałe godziny pracy
3.    Wynagrodzenie – stałe
4.    Stopień samodzielności – stanowisko w Referacie Organizacyjnym
5.    Miejsce pracy – Urząd Gminy Brochów
6.    Rozpoczęcie pracy 26 listopada 2020 roku
 
IV.    WYMAGANE DOKUMENTY
 
•    List motywacyjny  
•    życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej  
•    Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy  
•    Zaświadczenia potwierdzające wymagane wykształcenie  
•    kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach  
•    kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia  
•    pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  
•    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”.  
•    Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy na stanowisko podinspektora.  
•    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6%;  
•    Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.  
 
V.    TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
•    Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach.  
•    Na kopercie należy zamieścić opis: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor Biuro Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Brochów”.  
•    Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brochów: Brochów 125, 05-088 Brochów w sekretariacie  po urzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 725 70 03
•    Za pośrednictwem poczty na adres:  
Urząd Gminy Brochów
Brochów 125  
05-088 Brochów  
Dopisek: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor  Biuro Obsługi Mieszkańcóww Urzędzie Gminy Brochów”.  
 
W terminie do 13 listopada 2020 roku. ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).
 
•    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  
•    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brochów.  
•    Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
•    Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”  
•    Osoby, spełniające wymagania formalne do drugiego etapu naboru będą zapraszane telefonicznie. Prosimy o podanie numerów kontaktowych.  
 
 
 
   
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).  
·        Wiem , że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Brochowie reprezentowany przez Wójta Gminy Brochów
·         Inspektorem ochrony danych osobowych jest : Łukasz Kopka ochrona.danych@brochow.pl
·        Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,
·        Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (Dz. 2018 poz. 917)
·        Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,
·        Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo , w przypadku zatrudnienia przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,
·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,
·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,
·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,
·        Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,
Urząd Gminy Brochów nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem , lub zatrudnieniem.
 
 
 
Wójt Gminy Brochów
Piotr SzymańskiInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-11-04 12:27:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-20 13:23:55
  • Liczba odsłon: 2138
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006713]

przewiń do góry