Zarządzenie Nr 14.2022
Wójta Gminy Brochów
z dnia 18 lutego 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych
Gminy Brochów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; wspieranie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), oraz Uchwały Rady Gminy Brochów w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Brochów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego na rok 2021, zarządzam, co następuje:

§1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizacje zadań własnych Gminy Brochów z zakresu:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

§2

Ustala się:

1)termin składania ofert do dnia 11 marca 2022r.,

2)rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert;

3)rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy.

§3

Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Ogłoszenie o konkursie publikuje się przez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brochowie, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brochowie.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

2022-02-18_ogloszenie_o_konkursie.doc

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-02-18 11:03:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-02-18 11:08:38
  • Liczba odsłon: 577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837590]

przewiń do góry