We wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta na wskazane stanowisko

---------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor – Ds. Zamówień Publicznych, pozyskiwania i rozliczania środków z zewnątrz.

 

 

 • WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM INSPEKTORA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW Z ZEWNĄTRZ

 

- Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 • Nieposzlakowana opinia
 • Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie wyższe w kierunku prawo zamówień publicznych lub administracji publicznej rządowo samorządowej umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska w pełnym wymiarze pracy, w godzinach pracy urzędu
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków w szczególności znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Microsoft Office)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

- lub:

 • Kurs z zakresu prawa zamówień publicznych
 • Doświadczenie na w/w stanowisku min. 2 lata

- Inne wymagania

 • Odpowiedzialność
 • Komunikatywność
 • Samodzielność i kreatywność
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres

 

 • ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

 

Obowiązki w zakresie zamówień publicznych:

1. Planowanie w budżecie gminy inwestycji do realizacji w planie jednorocznym i wieloletnim.

2. Przygotowanie procedury przetargowej:

a. sporządzanie dokumentacji przetargowej (SWZ wraz z załącznikami),

b. ogłaszanie przetargów,

c. przeprowadzenie przetargu,

d. ogłaszanie wyników przetargu,

e. przygotowanie umów z wykonawcami.

3. Współdziałanie w zakresie przygotowania dokumentów do przeprowadzenia przetargów na inwestycje w ramach zamówień publicznych.

4. Udział w komisjach przetargowych.

5. Zawieranie umów z inspektorami nadzoru inwestycyjnego.

6. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

7. Sporządzanie i rozliczanie umów o wartości do kwoty szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł z zachowaniem konkurencyjności.

8.Nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy.

9. Współdziałanie z wykonawcami w czasie prowadzenia inwestycji.

10. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami.

11. Kontrola bieżącą przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo-finansowym zawartych umów.

12. Przygotowanie i udział w procesie odbioru i oddania do użytku inwestycji gminnych.

13. Uzgodnienia dokumentacji projektowych dla inwestycji gminnych.

14. Przygotowanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji i remontów gminnych.

15. Monitorowanie przebiegu realizacji powierzonych zamówień.

16. Inicjowanie i koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem finansowych środków pozabudżetowych przez Gminę, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy europejskich

 

 • WARUNKI PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM – INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Rodzaj pracy – praca umysłowa
 2. Czas pracy – limitowany, stałe godziny pracy
 3. Wynagrodzenie – stałe
 4. Miejsce pracy – Urząd Gminy Brochów

 

 

 • WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • Życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
 • Zaświadczenia potwierdzające wymagane wykształcenie
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”.
 • Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy na stanowisko inspektora.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6%;
 • Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

V.    TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 • Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach.
 • Na kopercie należy zamieścić opis: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania i rozliczania środków z zewnątrz w Urzędzie Gminy Brochów”.
 • Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brochów: Brochów 125, 05-088 Brochów w sekretariacie po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 725 70 03
 • Za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Dopisek: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. Zamówień publicznych, pozyskiwania I rozliczania środków z zewnątrz w Urzędzie Gminy Brochów”.

 

W terminie do  24.01.2023 roku. Do godz. 12:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brochów.
 • Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”
 • Osoby, spełniające wymagania formalne do drugiego etapu naboru będą zapraszane telefonicznie. Prosimy o podanie numerów kontaktowych.

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

·        Wiem , że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Brochowie reprezentowany przez Wójta Gminy Brochów

·         Inspektorem ochrony danych osobowych jest : Łukasz Kopka ochrona.danych@brochow.pl

·        Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,

·        Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (Dz. 2018 poz. 917)

·        Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

·        Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo , w przypadku zatrudnienia przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

·        Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

Urząd Gminy Brochów nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem , lub zatrudnieniem.

 

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Pabjan Monika
  • Data dodania: 2023-01-10 16:07:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 15:56:35
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Pabjan Monika
  • Data dodania: 2023-01-10 16:07:26
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 15:56:35
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pabjan Monika
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-10 16:01:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-02 15:56:35
 • Liczba odsłon: 2531
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998324]

przewiń do góry