Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Brochów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów

.

Data publikacji strony internetowej BIP: 2006-06-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji BIP: 2020 -09-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,

część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-15.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Kopka, l.kopka@brochow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 100 25 82 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich. https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku oznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znakami poziomymi i pionowymi.

W centralnej części budynku umieszczone są schody wejściowe natomiast po lewej stronie znajduje się pochylnia wraz z poręczami do bezpiecznego przemieszczania się do drzwi wejściowych.

Przekraczając drzwi wejściowe po prawej stronie znajduje się okno informacji Biura Obsługi Mieszkańców w którym uzyskamy wszelkie informację jak postępować w dalszych krokach.

Poruszanie się po budynku z psem asystującym jest możliwe na parterze jak również udając się schodami lub windą na pierwsze piętro wszelkie informacje udzieli na miejscu osoba w oknie informacji / Biurze Obsługi Mieszkańca.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego uzyskamy w oknie informacji / Biurze Obsługi Mieszkańca po wejściu do budynku po prawej stronie.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych.

[Liczba odsłon: 3998248]

przewiń do góry