WÓJT GMINY

     BROCHÓW

 

 

BP.6733.3.2011

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 9 wrzesień 2011 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania  w sprawie  wydania    decyzji   o    ustaleniu    lokalizacji     inwestycji   celu    publicznego.

 

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80,poz.717 z późń. zm.)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 7.09.2010 r.  zostało wszczęte  na  żądanie  PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji  inwestycji  celu publicznego polegającego na:

·         budowie energetycznej napowietrzno-kablowej linii średniego napięcia, słupowej napowietrznej stacji transformatorowej, napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia, na gruntach wsi PRZĘSŁAWICE gmina Brochów na terenie działek o Nr ewid.:  304, 321/1

 

           W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy  znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój 25 (tel.022. 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z aktami sprawy,  składać ewentualne  wyjaśnienia, wnioski i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

wywieszono na 7 dni na:                                                            Wójt Gminy Brochów                                                                                

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów                         Andrzej Fijołek

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Przęsławice                                               (-)

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: Biuletynu Informacji Publicznej dnia  9.09.2011 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-09-09 15:10:55
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-09 15:10:55
  • Liczba odsłon: 1658
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998403]

przewiń do góry