BP.6733.11.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 4 lipca 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 §1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

ZAWIADAMIAM

 

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 226/7, 234, 256 w miejscowości Janów, gm. Brochów, zostały wydane postanowienia:

 

1.      Postanowienie Zarządu Powiat w Sochaczewie znak: PZD.D2.426.88.2017 z dnia 23.06.2017 r. uzgadniające realizację przedsięwzięcia w pasie i poza pasem drogi powiatowej Nr 3805W pod warunkiem technicznej i przewidzianej zgodnie z przepisami branżowymi możliwości realizacji inwestycji na obszarze wskazanym w decyzji w zakresie drogi powiatowej.

2.      Postanowienie znak: DOso-4082/51/17 z dnia 30.06.2017 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

 

 

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1)       – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy ogłoszeń wsi Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-04 15:12:19
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-04 15:12:19
  • Liczba odsłon: 1732
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006928]

przewiń do góry