Brochów, 18.07.2011r.       

WÓJT GMINY

   BROCHÓW

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów

 

 

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu   projektu    „Zmiany   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów   dla terenów położonych we wsiach: Lasocin, Olszowiec”    wraz z prognozą oddziaływania na środowisko    w   dniach   od   3 sierpnia 2011r.   do   2 września 2011r .   w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie    w godzinach od 8 00   do 15 00 .  

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2011r . o godzinie 10 00 .

            Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium i prognozy.   Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brochów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której    uwaga    dotyczy     w     nieprzekraczalnym    terminie     do dnia 23   września 2011r .      Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy.

 

 

                                                                      WÓJT GMINY

                                                                         BROCHÓW

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochów, 18.07.2011r.

WÓJT GMINY

   BROCHÓW

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów

 

                  Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach   od   3 sierpnia 2011r.   do   2 września 2011r . do publicznego wglądu projektu „Zmiany   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów dla terenów położonych we wsiach: Lasocin, Olszowiec”    wraz z prognozą oddziaływania na środowisko . Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów, pokój nr 25 w godzinach od 8 30   do 15 00 .  

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym   w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów do Wójta Gminy Brochów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której   uwaga dotyczy w     nieprzekraczalnym    terminie   do dnia 23   września 2011r .  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

                                                                                             

                                                                           WÓJT GMINY

                                                                              BROCHÓW

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-07-18 12:23:29
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-07-18 12:24:58
  • Liczba odsłon: 1648
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008606]

przewiń do góry