Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Formularz A

karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Formularz B

karta informacyjna dla:
- decyzji i postanowień
- wskazań lokalizacyjnych

Formularz C

karta informacyjna dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz D

karta informacyjna dla: polityk, strategii, planów lub programów

Formularz E

karta informacyjna dla:
- raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
- raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
- sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
- kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
- informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
- dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Formularz F

karta informacyjna dla:
- prognoz oddziaływania na środowisko,
- dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
- rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- opracowań ekofizjograficznych,
- rejestrów substancji niebezpieczych,
- wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
- rejestrów poważnych awarii

Formularz G

karta informacyjna dla wykazów, zawierających inforamcje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Formularz H

karta informacyjna dla zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której ekspolatacja wymaga zgłoszenia

Formularz I

karta informacyjna dla innych dokumentów

[Liczba odsłon: 4006754]

przewiń do góry