Uchwała Nr   VII/45/2011

rady   Gminy BROCHÓW

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części wsi    Konary-Łęg i Wólka Smolana

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r., Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759 z 2004r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z   2005r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006r., Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2007r.), art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,   z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2007r. Nr 127 poz. 880, z 2008r. Nr 123 poz. 803, Nr 109 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043)    oraz Uchwały Nr  XXX/167/2010 z dnia 15 września 2010r.   Rada Gminy Brochów   uchwala, co następuje

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1.1 . Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary Łęg i Wólka Smolana zwany dalej „planem”, obejmujący część obszaru wsi   Wólka Smolana i Konary   Łęg   o powierzchni ok. 60ha

2 . Granice obszaru objętego ustaleniami planu oznaczone na rysunku planu sporządzonym

     w skali 1:1000 stanowiącym   załącznik   do niniejszej uchwały stanowią:

1)       od strony północnej – północna granica działki Nr ewid. 214 i 212 w obrębie Wólka Smolana

2)       od strony zachodniej – granica obrębu Wólka Smolana, droga powiatowa nr ewid. 45,

3)       od strony wschodniej – granica obrębu Konary Łęg, linia elektroenergetyczna WN 400kV, droga gminna Nr ewid. 58 w obrębie Wólka Smolana,

4)       od strony południowej – droga gminna Nr ewid. 45 w obrębie Wólka Smolana, południowa granica działki Nr ewid. 11/1, 34 i 33 w obrębie Konary Łęg

  3 . Załącznikami do Uchwały są:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały – Zał. Nr 1,

  2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – Zał. Nr 2

  3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – Zał. Nr 3,

  4) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium - załącznik Nr 4              

§ 2.1 . Plan zawiera ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub

różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania   ładu przestrzennego,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów,

4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

6) zasady   modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej,

7) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości,

8) sposoby tymczasowego   zagospodarowania i użytkowania terenów,

10) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,

11) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych,

  2. Plan nie określa:

1) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu   w tym    zakazu zabudowy,

2) granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości,

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ze względu na brak walorów kulturowych     w obszarze planu.

 

3.       Na rysunku planu następujące oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

  1)   granice obszaru objętego ustaleniami planu,

  2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych zasadach zagospodarowania,

  3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

  4) przeznaczenie terenu,

5)       klasy techniczne dróg i ulic.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej Uchwały jest mowa o:

1)      planie – należy przez to rozumieć plan zatwierdzony niniejszą Uchwałą,

2)       przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,

3)       liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych warunkach zabudowy terenu,

4)       liniach podziału na działki budowlane (proponowane linie wewnętrznych podziałów)- rozumie się przez to linie podziału wyznaczone stosownie do wartości kartometrycznej rysunku, tj. z dokładnością do 1 m.

5)       przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na przedmiotowym terenie i stanowić więcej niż 50 % ogólnej powierzchni zabudowy w obszarze wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,

6)       obowiązujących   lub nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć ustaloną lub nieprzekraczalną granicę usytuowania   budynków w ich   powierzchni zabudowy wyznaczoną zgodnie z PN-ISO 9836 (określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych),

7)       powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m 2 stosownie do przepisów szczególnych,

8)       usługi podstawowe - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą, zakwalifikowaną do usług nieuciążliwych związanych z zaspakajaniem codziennych i powszechnych potrzeb mieszkańców, takich jak:

a) handel detaliczny, gastronomia,

b) naprawy, remonty, konserwacje sprzętów i urządzeń konsumentów,

c) wyrób przedmiotów na indywidualne zamówienie,

d) usługi rekreacji, turystyki, wypoczynku,

e) usługi bankowe, doradztwa gospodarczego,

f) niepubliczne komercyjne usługi oświaty,   zdrowia, opieki społecznej i kultury ,

9)       uciążliwości obiektów i urządzeń - należy przez to rozumieć bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi wynikający z emisji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp.,

10) maksymalnej wysokości zabudowy    - jest to wysokość liczona od istniejącego poziomu   terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy),

11) intensywności zabudowy - udział powierzchni ogólnej budynku (wszystkich kondygnacji) w powierzchni działki.

 

§ 4.1. Ustala się podział obszaru na tereny o następującym przeznaczeniu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolem     MN,

2 ) tereny zabudowy usługowej rekreacyjno-turystycznej oznaczone symbolem US ,

3) tereny lasów   oznaczone symbolem ZL,  

5) tereny wód powierzchniowych   Ws,

6) tereny infrastruktury technicznej – ujęcie wód podziemnych oznaczone symbolem W

6) tereny dróg publicznych w kategoriach:

a)       ulicy zbiorczej- KDZ

b)       ulic lokalnych -   KDL

c)       ulic dojazdowych   KDD

6)   tereny komunikacji - ciągi pieszo-jezdne - KPj ,

Rozdział II

Ogólne ustalenia Planu

 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            1 . Obowiązuje:

1)       dostosowanie architektury obiektów do tradycyjnej, regionalnej zabudowy, co sprzyja poprawie walorów estetycznych i krajobrazowych,

2)       kształtowanie gabarytów zabudowy w sposób nie zakłócający harmonii krajobrazu, a w szczególności ograniczenie wysokości budynków   do 2 kondygnacji,

3)       realizacja ogrodzeń przy drogach publicznych w linii rozgraniczającej ulic ustalonej w planie lub poza nimi w granicach działki; zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń   - obowiązuje stosowanie ogrodzeń ażurowych,

4)       zachowanie ustalonej planem intensywności zabudowy przez realizację stosownej wielkości powierzchni biologicznie czynnej,

5)       zakaz sytuowania wolnostojących trwale związanych z gruntem i zawieszonych na obiektach, urządzeń reklamowych, ograniczenie powierzchni reklamowych do wielkości 4m 2

6)         kształtowanie pasów zieleni w liniach rozgraniczających ulicy KDZ,

7)       utrzymywanie obiektów oraz stosownego do funkcji obiektu zagospodarowania działki we właściwym stanie technicznym i estetycznym

2 . Ponadto obowiązują ustalenia z zakresu zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy

          określone w Rozdziale III.

 

  § 6. Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i krajobrazu   kulturowego .

     1 . Tereny we wsi Wólka Smolana i Konary   objęte są formą ochrony przyrody jako otulina Kampinoskiego Parku Narodowego.

     2. Ustala się zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego:

1) w granicach objętych planem wprowadza się zakaz lokalizacji:

a) przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem realizacji inwestycji   infrastrukturalnych celu publicznego .

2) prowadzenie czynnej ochrony ekosystemów leśnych ,

3) realizację zieleni wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych,

4) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii m.in.: gaz, energia elektryczna, olej opałowy, wzbogacony węgiel o niskiej zawartości siarki lub odnawialne źródła energii,

5)   ochronę i utrzymanie istniejących układów zieleni wysokiej, w tym zadrzewień przydrożnych i śródpolnych (poprzez kształtowanie linii zabudowy) dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych oraz zachowanie naturalnego ukształtowania powierzchni terenu,

6) zagospodarowanie co najmniej 60% (w zależmości od przeznaczenia) powierzchni działki budowlanej zielenią urządzoną w postaci drzew i krzewów gatunków rodzimych, zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi i geograficznymi, z dominacją drzew liściastych oraz gatunków odpornych na zanieczyszczenia,

7) zachowanie   oczek wodnych oraz pozostawienie pasa wolnego od zabudowy i ogrodzeń o szerokości 3m od górnej krawędzi skarpy rowów i zbiorników wodnych, zakaz zasypywania oraz prowadzenia prac mogących powodować zmiany stosunków wodnych,

8)       zachowanie rzeźby terenu,

9)       zakaz stosowania ogrodzeń betonowych, kształtowanie ogrodzeń w sposób umożliwiający migrację drobnych zwierząt – stosowanie ogrodzeń bez podmurówek lub z przerwami w podmurówce co 1,5m , ogrodzenia ażurowe.

10) zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku stosownie do klasyfikacji akustycznej terenów   ustalonej w odniesieniu do przeznaczenia terenu,

11) eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości powietrza poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny.

 

§ 7. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych .

      1 . Ustala się następujące przestrzenie publiczne

1) ulice wg kategorii oznaczone odpowiednio symbolami o szerokości w liniach rozgraniczających:

a)       KDZ   zbiorcza   – 20m,

b)       KDL lokalne   - 12m,

c)       KDD   dojazdowe –   8m -10m,

    2 .   Dla terenów wymienionych w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza się sytuowanie obiektów budowlanych i urządzeń zgodnie z przepisami szczególnymi i w uzgodnieniu z zarządcą drogi.

    3 . Obowiązuje zakaz sytuowania urządzeń reklamowych wolnostojących trwale związanych z gruntem w liniach rozgraniczających ulic.

 

     § 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji.

     Obowiązują następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1 . Koordynacja w czasie realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu z wyprzedzającą lub równoczesną realizacją sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

2 . Budowa sieci i urządzeń infrastruktury technicznej:

a)       wzdłuż układów komunikacyjnych w liniach rozgraniczających ulic lub poza liniami rozgraniczającymi ulic przy zachowaniu przepisów odrębnych,

b)       dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych, jeżeli warunki techniczne i   wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, za zgodą zarządcy drogi,

c)       na terenie działek budowlanych sieć powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących systemów technicznego uzbrojenia terenu,

d)      z zachowaniem odpowiednich odległości od obiektów budowlanych i urządzeń uzbrojenia terenu,

e)       zabrania się umieszczania urządzeń infrastruktury (w tym liniowych) w liniach rozgraniczających drogi powiatowej –   odstępstwa, w szczególnie uzasadnionych przypadkach   mogą nastąpić wyłącznie za zgodą   zarządcy drogi. Warunki powyższe nie dotyczą przyłączy,

f)        dopuszcza się wydzielanie działek dla potrzeb lokalizacji infrastruktury technicznej o powierzchni wynikającej z technologii.

 

3 . Możliwość rozbudowy lub przebudowy istniejących urządzeń nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów w przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem. W przypadkach kolizji planowanego zagospodarowania terenu z urządzeniami energetycznymi wnioskodawca poniesie koszty niezbędnej przebudowy.

4 . Zaopatrzenie w wodę dla potrzeb bytowo - gospodarczych i przeciwpożarowych w oparciu o wodociąg gminny z ujęciem wody zlokalizowanym we wsi   Konary Łęg   poprzez budowę sieci rozbiorczej w układzie pierścieniowym, a w szczególności:

a)       zapewnić awaryjne zasilanie w wodę dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych,

5 . Uporządkowana gospodarka ściekowa w   systemie zbiorczej   kanalizacji sanitarnej z odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię w Janowie;

a)       dopuszcza się tymczasowo szczelne zbiorniki na ścieki   i okresowe wywożenie ścieków na oczyszczalnię ścieków w Janowie,

6 . Odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych, z pasów ulicznych na terenach zabudowanych poprzez powierzchniowe systemy odwadniające (urządzenia ściekowe, rowy przydrożne).   Wody opadowe odprowadzane do odbiornika powinny spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony środowiska.

7 . Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego                                     napięcia na warunkach technicznych ustalonych przez zarządcę sieci z zachowaniem następujących warunków:

a) zabezpieczenie   zapotrzebowania mocy elektrycznej – 12-16kW na budynek w zabudowie mieszkaniowej   lub według warunków przyłączenia,

b) przyłącza energetyczne Nn wykonać jako kablowe lub napowietrzne z zastosowaniem skrzynek złączowo - pomiarowych usytuowanych w linii rozgraniczającej ulicy,

c) stacje transformatorowe stosownie do zapotrzebowania mocy przyłączeniowej lokalizować w liniach rozgraniczających ulic, w centralnej części obszaru, dopuszcza się sytuowanie obiektów poza liniami rozgraniczającymi ulic – z możliwością wydzielenia odrębnej działki (3m x 2m), zgodnie z przepisami szczególnymi, konieczność zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

d) w przypadku wzrostu zapotrzebowania mocy lub potrzeby rezerwowego zasilania odbiorców, wymagających zwiększonej pewności zasilania, powiązania projektowanej sieci z istniejącą realizować na podstawie odrębnych projektów w oparciu o warunki przyłączenia wydane przez ZE wnioskodawcy,

e) zachowanie istniejących linii elektroenergetycznych wysokich napięć 400kV, średnich napięć SN i niskich napięć Nn z mozliwością przebudowy,

f ) wyznacza się szerokość strefy ograniczonego zagospodarowania dla linii napowietrznych 400kV – 20m od skrajnego przewodu w każdą stronę; w strefie tej obowiązuje:

- zagospodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi,

-   zakaz wprowadzania zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy o charakterze chronionym,

-   dopuszcza się lokalizację innych obiektów budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci,

-   zakaz nasadzeń pod liniami elektroenergetycznymi drzew   i krzewów tych gatunków, których naturalna wysokość może przekraczać 3m

g) realizacja oświetlenia ulicznego na terenach zwartej zabudowy w liniach rozgraniczających ulic   KDZ, KDL, KDD.

8 .   Zabezpieczenie w łącza telefoniczne z sieci administrowanej przez różnych operatorów, w tym zabezpieczenie awaryjną łącznością telefoniczną dla sytuacji szczególnych dotyczących ochrony ludności i spraw obronnych.

1)       rozbudowa sieci telekomunikacyjnych zarówno w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie,

2)       ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

9 . Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi   wg   zasad:

1)       selektywna zbiórka odpadów do pojemników zlokalizowanych na terenie posesji oraz na terenach ogólnodostępnych   i wywóz na składowisko,

2)         dopuszcza   się organizowanie małych kompostowni dla utylizacji odpadów organicznych.

10 . Zaopatrzenie w ciepło w systemie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła z wykorzystaniem proekologicznych nośników energii.

11 . Zaopatrzenie w gaz przewodowy:

1)       w oparciu o system gazyfikacji przewodowej po zrealizowaniu gazociągów średniego ciśnienia,

2)       dopuszcza się stosowanie dla celów grzewczych i bytowych stałych zbiorników na gaz płynny.

12.   na terenie objętym planem nie występują urządzenia melioracji wodnych, ani zmeliorowane grunty.

1) zakaz zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

13 . Rozbudowa, przebudowa i budowa systemów komunikacyjnych winna być prowadzona z zachowaniem następujących warunków:

a)   KDZ - tereny komunikacji kołowej, ulica zbiorcza (droga powiatowa relacji Brochów- Stryjec):

- szerokość w liniach rozgraniczających 20 m z poszerzeniem w miejscu skrzyżowań stosownie do przepisów szczególnych lub wg wskazań na rysunku planu ,

- ulica jednojezdniowa, dwupasmowa,

- obsługa terenów przyległych poprzez skrzyżowania   – odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi,

- zachowuje się istniejące, prawnie usankcjonowane zjazdy; ograniczenie liczby zjazdów w procesie przekształcania i podziałów terenów.

b) 1-3 KDL   - tereny komunikacji kołowej, ulice lokalne:

- rozstaw linii rozgraniczających - 12m,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,

-   bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

c) 1-18 KDD   - tereny komunikacji kołowej, ulice dojazdowe:

- rozstaw linii rozgraniczających – 10m-8m,

- ulice jednojezdniowe, dwupasmowe,

-   bezpośrednia obsługa terenów przyległych,

-           dopuszcza się realizację ulic w formie układów jednoprzestrzennych,

d) 1-6 KPj – tereny komunikacji kołowej, ciągi pieszo – jezdne,

-           rozstaw linii rozgraniczających -   5m-6m, ulice jednoprzestrzenne,

-           bezpośrednia obsługa terenów przyległych.  

e)   uszczegółowienie elementów   istniejącego i projektowanego układu komunikacyjnego może być dokonywane w projektach technicznych bez zmiany podstawowych parametrów.

 

14 . Ustala się następujące zasady zagospodarowania pasów drogowych i ulicznych wymienionych w ust.   13.

a) dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowerowych i pieszych w liniach rozgraniczających ulic KDZ, KDL,

d) ogrodzenie od strony ulic należy sytuować w ustalonych planem liniach rozgraniczających ulic lub w granicach działek.

c) odprowadzenie wód opadowych z pasów drogowych za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia (rowy, urządzenia ściekowe).

 

15 . Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy na terenach zabudowanych i projektowanych do zainwestowania zgodnie z rysunkiem planu, w pozostałych przypadkach zgodnie z przepisami odrębnymi.

 

16 .   Ustala się następujące zasady parkowania:

a) dopuszcza się urządzanie miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic o szerokości min. 12 m,

b) ustala się następujące wskaźniki parkingowe:

- dla terenów usług - 30 miejsc parkingowych na 1000 m 2 powierzchni użytkowej budynków lub 100 miejsc konsumpcyjnych,

- dla zabudowy mieszkaniowej min. 2 miejsca parkingowe na działce budowlanej lub 1,5 miejsca na mieszkanie

c) potrzeby w zakresie parkowania wg wskaźników wymienionych w pkt. 16b) właściciele posesji zapewniają na terenach w granicach własnej działki.

Rozdział III

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy

                                                                                               

§ 9.1 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem   1-12 MN, 14MN, 15MN, 16MN, 18MN, 20MN ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszącymi ;

2) funkcję uzupełniającą - usługową w zakresie usług podstawowych oraz letniskowa (o charakterze rekreacji indywidualnej),

3 ) zasady zagospodarowania terenu :

a)       nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z § 8 ust.15 oraz   w odległości 12m od granicy lasów,

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów;

c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 60 % powierzchni działki budowlanej,

d) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie może przekraczać   30%,

e) ograniczenie wszelkiej uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

f) funkcja usługowa może być łączona z funkcją mieszkaniową jako powierzchnie użytkowe wbudowane - lokal usługowy nie powinien przekraczać 40% powierzchni użytkowej budynku ,   dopuszcza się realizację funkcji usługowej z zakresu turystyki i rekreacji na wyodrębnionej działce,

g) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oprócz przedsięwzięć (infrastrukturalnych) z zakresu uzbrojenia terenu i dopuszczonych przepisami odrębnymi,

h) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie wolnostojącej,

i) na działkach o szerokości mniejszej niż 18 m dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i gospodarczych przy   granicy działki,

j) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 35m 2 przy granicy działki,

k)   dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4) zasady kształtowania zabudowy:

a) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2 kondygnacje (do 9 m),

b) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych   do 18m ,

c) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych   do 5 m,

d) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45 o , układ kalenic głównych równolegle do ulicy lokalnej (na terenach przyległych do ulic),

e)   formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

5) zasady i warunki podziału nieruchomości :

a)       zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy   tj.+/-   1m lub z zachowaniem warunków pkt b) – f)

b)      minimalna powierzchnia działki   – 1500m 2 ,

c)       minimalna szerokość frontu działki 22m,

d) przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5 m dla długości dojazdu do 100 m, dla dojazdów powyżej 100 m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,

e) dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych, dojazdów do min.5m w liniach rozgraniczających.

 

§ 10 . 1 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem   13 MN, 17MN, 19MN   ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z obiektami towarzyszącymi;

2) funkcję uzupełniającą - usługową w zakresie usług podstawowych oraz turystycznych i rekreacyjnych,

3 ) zasady zagospodarowania terenu :

a)    nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu i z § 8 ust.15 oraz w odległości 12m od granicy lasu,

b) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów istniejących i wydzielonych w trakcie podziałów,

c) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 50 % powierzchni działki budowlanej,

d) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy nie może przekraczać   40%,

e) ograniczenie wszelkiej uciążliwości prowadzonej działalności usługowej do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny,

f) funkcja usługowa może być łączona z funkcją mieszkaniową jako powierzchnie użytkowe wbudowane lub jako obiekty wolnostojące,

g) wyklucza się realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem lokalnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służących realizacji celu publicznego oraz określonych w przepisach odrębnych,

h) zabudowa mieszkaniowa realizowana w formie wolnostojącej, dopuszcza się zabudowę bliźniaczą,

i) na działkach o szerokości mniejszej niż 18 m dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych i gospodarczych przy   granicy działki,

j)   dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych o powierzchni do 35m 2 przy granicy działki,

k)   dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

4) zasady kształtowania zabudowy:

a)   maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe (9m);  

b) maksymalna wysokość budynków garażowych i gospodarczych   do 6 m,

c) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych do 18m,

d) dachy budynków mieszkalnych dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30-45 o , układ kalenic głównych równolegle do ulicy zbiorczej i   lokalnej na działkach przyległych,

e) formy zabudowy nawiązujące do architektury regionalnej i krajobrazu,

5) zasady i warunki podziału nieruchomości :

a)        zgodnie z rysunkiem planu z dokładnością stosownie do wartości kartometrycznej mapy   tj.+/-   1m lub z zachowaniem warunków pkt b) – g),

b)        minimalna powierzchnia działki – 1500m 2 ,

c)        minimalna szerokość frontu działki 22m,

d)       przy podziale terenu uwzględnić szerokość dojazdowych dróg wewnętrznych 5 m dla długości dojazdu do 100 m, dla dojazdów powyżej 100 m wydzielić ulice dojazdowe o szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,

e)        dopuszcza się podziały i scalenia nieruchomości w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości, regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz poszerzenia wydzielonych dróg wewnętrznych, dojazdów do min.5m w liniach rozgraniczających.

 

§ 11.1 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem US   ustala się:

1) funkcję podstawową - zabudowa usług turystycznych, sportowych, rekreacyjnych związana z działalnością w zakresie turystyki, sportu, rekreacji, wypoczynku,

2)   funkcję uzupełniającą – zabudowa usługowa w zakresie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, obiekty obsługi technicznej funkcji podstawowej, zabudowa bezpośrednio związana z funkcją podstawową, usługi w zakresie handlu detalicznego, oświaty,   zdrowia, opieki społecznej i kultury oraz obiekty małej architektury, zieleń urządzona, zabudowa mieszkaniowa dla prowadzących działalność i zarządzających;

3) zasady zagospodarowania terenu :

a)       nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

b)       zachowanie powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż   70 % powierzchni obszaru,

c) uciążliwość dla środowiska wywołana funkcjonowaniem obiektów i urządzeń nie może wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny,

d ) dopuszcza się organizację imprez masowych,

e) obsługa komunikacyjna z przyległych ulic publicznych,   dróg wewnętrznych i dojazdów wydzielonych w trakcie podziałów;

f) realizowanie obiektów o funkcji podstawowej w pierwszej kolejności lub łącznie z funkcją uzupełniającą, dopuszcza się samodzielną   realizację usług w zakresie handlu detalicznego, oświaty,   zdrowia, opieki społecznej i kultury,

g) zabudowa mieszkaniowa dla zarządzających realizowana jako powierzchnia wbudowana,

h) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,

i) zachowanie   stosunków wodnych.

4) zasady kształtowania zabudowy :

a) maksymalna wysokość budynków do 8m,

b) układ połaci dachowych - dachy dwu lub wielospadowe, kąt nachylenia połaci 20-45 o ,

c) obowiązuje staranna architektura i jej dostosowanie gabarytem i formą do tradycji architektury regionalnej,   z   uwzględnieniem   wymogów technologicznych ,

5) zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości :

a)   dopuszcza się podziały terenu z zachowaniem przepisów odrębnych,

b) powierzchnia wydzielanych działek powinna znaleźć uzasadnienie w programie funkcjonalnym obiektu,

c)   wydzielone drogi wewnętrzne - dojazdy do działek nie mogą być węższe niż 5 m

w liniach rozgraniczających.

 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL, 1ZL   ustala się:

1) funkcję podstawową - ekologiczną; tereny leśne zapewniające zachowanie równowagi środowiska przyrodniczego;

2.   zasady zagospodarowania terenu

a)   dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieciowych elementów urządzeń infrastruktury technicznej,

b) urządzenie ciągów spacerowych,

c)   zakaz zabudowy kubaturowej,

d) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie 1ZL w oznaczonych liniach zabudowy (poza użytkiem leśnym) – zasady zagospodarowania i kształtowania zabudowy jak na terenie 16MN,

e)   przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu gatunkowego drzewostanów zgodnie z rodzajem siedliska,

f)   linie zabudowy dla budynków wyznacza się w odległości 12m od granicy lasów – odstępstwa zgodnie z przepisami odrębnymi .

§ 13.1. Dla terenów związanych z infrastrukturą techniczną   oznaczonych symbolem W – obiekty i urządzenia zaopatrzenia w wodę   ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) obowiązuje staranne zagospodarowanie oraz architektura budowli harmonizująca z krajobrazem i wynikająca z potrzeb technologicznych,

2) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi bezpośredniej strefy   ochronnej studni,

3) zaleca się obsadzenie granic lokalizacji zielenią.

 

§ 14.1 . Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem Ws - tereny okresowych wód powierzchniowych,   ustala się:

2. zasady zagospodarowania :

1) utrzymanie w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego obniżenia terenowego okresowo wypełnionego wodą, dopuszcza się prace konserwacyjne i urządzenie zbiornika wodnego z obudową biologiczną – zakaz likwidacji i zabudowy,

2) wselkie zagospodarowanie musi być podporządkowane powszechnemu, zwykłemu lub szczególnemu korzystaniu z wód, o którym mowa w przepisach odrębnych.

 

 

§ 15. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

1.   Do czasu realizacji planu tereny przeznaczone w nim pod różne funkcje mogą pozostać w dotychczasowym użytkowaniu,

2.   Dopuszcza się zagospodarowanie w postaci tymczasowych obiektów związanych funkcjonalnie z użytkowaniem terenu.

 

 

 

Rozdział IV

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16. Stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowane uchwaleniem niniejszego planu ustala się wysokości . . %

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 18. 1 . Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

  2 . Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy .


 

  Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/45/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 r.

 

Wykaz   uwag   WNIESIONYCH   do   wyłożonego   do   publicznego   wglądu

projektu   miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego

części   wsi Konary Łęg i Wólka Smolana

 
Lp.Data wpływu uwagi


Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi
Treść uwagi


Oznaczenie
nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Ustalenia projektu planu dla nierucho-mości, której
dotyczy uwaga


Rozstrzygnięcie
Wójta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
Załącznik do
Uchwały nr
...................

z dnia
............................

Uwagi

 

 

 

 

 

 

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

uwaga uwzględ-
niona

uwaga nie-uwzględ-niona

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.   

 

 

Nie   wniesiono uwag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr VII/45/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 r.

                       

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary Łęg i Wólka Smolana” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

            Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej wynikających z w/w planu należy przebudowa i budowa dróg   publicznych: ulic lokalnych KDL, dojazdowych KDD, sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulic.   Sposób realizacji przedmiotowych inwestycji ustala się następująco:

1.       wykup gruntu w celu realizacji nowych dróg i poszerzenia istniejących do wymaganych parametrów   - obciążenie   gminy z tego tytułu kształtuje się na obecne   ceny   w   wysokości ok. 1 441 000,-zł. Wykup następować będzie sukcesywnie – etapowo do 2016r.   i w pierwszym etapie powinien obejmować tereny przeznaczone pod ulice lokalne.

2.       budowa sieci wodociągowej (rozbudowa istniejących systemów). Koszt kształtuje się na poziomie ok. 695 000,-zł.   Realizacja według potrzeb.

3.       budowa sieci kanalizacji sanitarnej.   Koszt ok. 2 190 000,-zł  

4.       Realizacja oświetlenia ulic   -   koszt ok. 224 310,-zł

6.   budowa i modernizacja (utwardzenie + chodniki) istniejących i planowanych ulic - obciążenie gminy z tego tytułu kształtuje się na obecne ceny w wysokości ok. 4 905 490,- zł. Priorytetem jest modernizacja istniejącego układu ulic lokalnych.

 

Powyższe zadania są przewidziane do realizacji w latach 2012- 2026 i w tym okresie będą obciążać budżet gminy.


Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr VII/45/2011

Rady Gminy Brochów

z dnia 29 czerwca 2011 r.

                                   

 

Stwierdzenie zgodności Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary Łęg, wólka Smolana” z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów”

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 i art.40 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się:

§ 1

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary Łęg, Wólka Smolana” jest zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów”.

                                                              

  uzasadnienie

Obszary objęte opracowaniem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Konary Łęg, Wólka Smolana” zostały określone w „Studium” w ramach strefy kształtowania układów   osadniczych ograniczonych walorami środowiska, jako tereny potencjalnego rozwoju o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej.   Zgodnie z zapisem o realizacji polityki przestrzennej, dla terenów potencjalnego rozwoju zainwestowania    wymagane jest sporządzenie   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-29 14:07:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-29 14:08:09
  • Liczba odsłon: 1730
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008678]

przewiń do góry