WÓJT GMINY BROCHÓW

         Brochów 125

    05 – 088 Brochów

Brochów, dnia 12 czerwca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 poz. 799) oraz art. 3 ust.. 1 pkt 11, 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Brochów informuje o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brochów na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy Brochów oraz na stronie internetowej: http://www.brochow.bip.org.pl/.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektów dokumentów.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Brochów – Brochów 125, 05-088 Brochów, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: gmina@brochow.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

   Przedmiotowe obwieszczenie podano do publicznej wiadomości dnia 12 czerwca 2018 r.

   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

   Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

        WÓJT

                                                                                                     mgr inż. Piotr Szymański

 

Obwieszczenie umieszczono:

1.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2.      na stronie internetowej: http://www.brochow.bip.org.pl/

3.      w prasie lokalnej

4.      a/a


program_ochrony_srodowiska_dla_gminy_brochow.pdfInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-12 13:38:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-12 13:38:17
  • Liczba odsłon: 1606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998401]

przewiń do góry