WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.8.2012
INFORMACJA

o wydaniu decyzji


Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję, że została wydana decyzja Nr 19 z dnia 29.01.2013 r., znak OŚ.6220.8.2012, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zadania pod nazwą:


,,Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice w gminie Brochów’’,


na wniosek inwestora - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Mielniczuka – Agencja Technik Ekologicznych i Realizacji Inwestycji mkm PERFEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, Oddział w Kielcach 25-323 Kielce, Aleja Solidarności 15A.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Według art. 85 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.
WÓJT

                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Wywieszono dnia: 29.01.2013 r.

Zdjęto dnia:
Otrzymują :

 1. Pełnomocnik inwestora.

 2. Inwestor.

 3. Sołtys wsi Łasice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 4. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 5. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 6. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 7. A/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-29 15:45:07
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-29 15:45:07
 • Liczba odsłon: 1475
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998420]

przewiń do góry