BP.GG.7331/65/10

                           

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 05 października 2010 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania  w sprawie  częściowej zmiany ostatecznej  decyzji   o    ustaleniu    lokalizacji     inwestycji   celu    publicznego.

 

          Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80,poz.717 z późń. zm.)

 

                                                     z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 17.08.2010 r.  zostało wszczęte  na  żądanie  Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-35 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Nr 1/2006 z dnia 11.01.2006 r. znak: BP. GG.7331/1/06 zmienionej decyzją Nr 14/2006 z dnia 06.02.2006 r. dotyczącej zmiany sposobu realizacji zabudowy w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji  celu publicznego obejmującej: budowę obiektów Centrum Kształcenia Mistrzowskiego na terenie działek 270, 279/1, 278/1, 276/1, 275/1, 274/1, 273/1, 272/1, 268/1, 266/1, 80/1, 269/1, 267/1, 160/2, 161, 163, 164/4, 164/5 w miejscowości Brochów w gminie Brochów”  w sposób następujący:

  1.  na stronie 1 decyzji w ust. 1 zmienia się dotychczasowy zapis  w brzmieniu: „budowa obiektów Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku na dz. nr ewid. 270 (I etap) oraz budowie nowego budynku hotelowego z częścią gastronomiczną i przebudowie istniejącego budynku folwarcznego na działkach nr ewid. 164/4, 164/5, 163, 161, 160/2 w miejscowości Brochów”,

       na zapis w brzmieniu: „budowa obiektów Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie polegająca na  budowie budynku dworu na dz. nr ewid. 270 (I etap) oraz budowie nowego budynku hotelowego z częścią gastronomiczną i przebudowie istniejącego budynku folwarcznego na działkach nr ewid. 164/4, 164/5, 163, 161, 160/2 w miejscowości Brochów”

  1. Pozostałe warunki określone w/w decyzją ostateczną pozostają bez zmian.

          

W związku z powyższym  zawiadamia się strony ,że akta sprawy  znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój 25 ( tel.022. 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 14 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z aktami,  składać ewentualne  wyjaśnienia , wnioski i dokumenty w sprawie.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 05.10.2010 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-11 10:01:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-11 10:01:06
  • Liczba odsłon: 850
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2843058]

przewiń do góry