WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, dnia 27.07.2016 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 27.07.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.  23), zawiadamiam, że została wydana w dniu 27.07.2016 r. przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 316 o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

dla przedsięwzięcia:

 

,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów’’.

 

   Postępowanie  było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony dnia 22.12.2015 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 – 530), ul. Kielecka 44, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Według art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz.  23), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Brochów i Janów.

3.      A/a

 Umieszczono:

1.            na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.            tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

3.            na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

4.            na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

5.            na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.

 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 


******************************************************************

WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

 

Brochów, dnia 27.07.2016 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

z dnia 27.07.2016 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam, że dnia 27.07.2016 r. została wydana przez Wójta Gminy Brochów decyzja Nr 313 o środowiskowych uwarunkowaniach

 

dla przedsięwzięcia:

 

,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów’’.

 

 

   Postępowanie było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony dnia 22.12.2015 r. do Wójta Gminy Brochów przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 1600, wtorek 900 – 1700, środa 800 – 1600, czwartek 800 – 1600, piątek 800 – 1600, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

      Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 – 530), ul. Kielecka 44, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia decyzji.

 

   Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymański

 Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Brochów i Janów.

3.      A/a

 

 

Umieszczono:

1.            na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.            tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

3.            na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

4.            na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

5.            na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.

 

 

 Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

*******************************************************************************

  WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, 27.07.2016 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

 DECYZJA Nr 313

 o środowiskowych uwarunkowaniach

  

        Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w  ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353, zwanej dalej ,,ustawą ooś”), § 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71 – tekst jednolity), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, dnia 22.12.2015 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów”

 

i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie

 

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.

 

 

Uzasadnienie

 

                Gmina Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożyła dnia 22.12.2015 r. do Wójta Gminy Brochów, wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.”

   Do wniosku załączona była karta informacyjna przedsięwzięcia (trzy egzemplarze, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych); wycinek mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, wypisy z rejestru gruntów obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

   Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71, tekst jednolity), tj. ,,parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015, poz. 642 i 1893), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55;”.

      Inwestycja dla której prowadzone było przedmiotowe postępowanie polegać będzie na  ,,Przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów”.  Przebudowa polegała będzie na wykonaniu w obrębie istniejącego boiska, kompleksu 3 boisk w skład którego wejdą: boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej, boisko treningowe do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne w skład którego wejdą boisko do piłki ręcznej, siatkówki i kort tenisowy z nawierzchnią z poliuretanu.

   Dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt.

   Biorąc powyższe pod uwagę, Organ prowadzący postępowanie – Wójt Gminy Brochów, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, dnia 23.12.2015 r. ustalił wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego.

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20, w związku z tym na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  oraz  art.  10,  art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, wydano  obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 23.12.2015 r. znak: OŚ.6220.10.2015 informujące o wszczęciu postępowania.        

   Jednocześnie mając  za  podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, Organ zwrócił się pismem z dnia 23.12.2015 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionej inwestycji.

  Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się pismem z dnia 23.12.2015 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

Wyżej wymienione dokumenty z dnia 23.12.2015 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (inwestycja ma być realizowana na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego); Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, wydał dnia 30.12.2015 r. (data wpływu do organu 31.12.2015 r.) opinię sanitarną znak: ZNS.712.2.54.2015.AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

   Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie, wydał opinię dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu do organu 15.01.2016 r.), znak: WOOŚ-II.4240.1873.2015.JC mówiącą, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów, gmina Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   W świetle powyższego, Wójt Gminy Brochów wydał 02.02.2016 r. obwieszczenie informujące o otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

   Organ prowadzący postępowanie, dnia 02.02.2016 r. poprzez obwieszczenie informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony postępowania i wnioskodawcę, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, ze względu na trudny i skomplikowany charakter sprawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy ooś. Poinformował również, że podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 15.04.2016 r.

   Wyżej wymienione dokumenty z dnia 02.02.2016 r. umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

   Gmina Brochów dnia 06.04.2016 r. złożyła do Wójta Gminy Brochów uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia dotyczącą inwestycji: ,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów”.

   W związku z tym, Organ prowadzący postępowanie mając  za  podstawę art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się ponownie dnia 06.04.2016 r. z pismem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla wyżej wymienionej inwestycji.

  Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zwrócił się ponownie dnia 06.04.2016 r. z pismem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

   Jednocześnie Organ prowadzący postępowanie poprzez obwieszczenie z dnia 06.04.2016 r. zawiadomił strony postępowania o otrzymanej uzupełnionej karcie informacyjnej przedsięwzięcia.    W przedmiotowym dokumencie znalazła się również informacja, że Wójt Gminy Brochów ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Wyżej wymienione obwieszczenie oraz pisma skierowane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, zostały umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, wydał dnia 13.04.2016 r. (data wpływu do organu 15.04.2016 r.) opinię sanitarną znak: ZNS.712.2.7.2016.AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

   Regionalny  Dyrektor  Ochrony Środowiska w Warszawie, wydał opinię dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu do organu 29.04.2016 r.), znak: WOOŚ-II.4240.551.2016.JC mówiącą, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów, gmina Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

      O otrzymanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz niezałatwieniu sprawy w terminie, Organ prowadzący postępowanie poinformował strony poprzez obwieszczenie Wójta Gminy Brochów z dnia 09.05.2016 r., które umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz wysłano do Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

   W trakcie postępowania jedna z działek ewidencyjnych na której będzie realizowana inwestycja została sprzedana, w świetle powyższego, został zaktualizowany wykaz osób i podmiotów uznanych za strony niniejszego postępowania administracyjnego.

   Planowana  inwestycja  zaliczana jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71, tekst jednolity), tj. ,,parki rozrywki rozumiane jako obiekty przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z rozrywką lub rekreacją, pola golfowe, stadiony i tory wyścigowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. z 2015, poz. 642 i 1893), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, inne niż wymienione w pkt 55;”

   W związku z tym, po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Brochów, wydał w dniu 02.06.2016 r. postanowienie w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów”.

   Postanowienie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz wysłane do Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

   Wójt Gminy Brochów na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a także art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie z dnia 21.06.2016 r. powiadomił strony postępowania, że zgromadził pełen materiał dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego w wyżej wymienionym postępowaniu.

   W piśmie poinformował również, że stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   W przedmiotowym dokumencie znalazła się także informacja, że w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia.

   Poinformowano również, że po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

   Obwieszczenie z dnia 21.06.2016 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia oraz wysłane do Sołtysa sołectwa Janów i Sołtysa sołectwa Brochów, z prośbą o zamieszczenie załączonych dokumentów na tablicach ogłoszeń sołectw i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. 

   W odpowiedzi na dokument wydany przez Wójta Gminy Brochów dnia 21.06.2016 r. od stron postępowania do dnia dzisiejszego, do Organu prowadzącego postępowanie nie wpłynęły żadne wnioski czy też uwagi.

    W świetle powyższego, po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 13.04.2016 r. (data wpływu 15.04.2016 r.) znak: ZNS.712.2.7.2016.AM i opinię Regionalnego Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 29.04.2016 r.) znak: WOOŚ-II.4240.551.2016.JC, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Brochów wydał niniejszą decyzję.

      Wydając przedmiotowy dokument Organ prowadzący postępowanie uwzględnił zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś łącznie następujące uwarunkowania:

  1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

       Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu w obrębie istniejącego boiska kompleksu 3 boisk, na działkach o nr ew. 118, 119/7 i 119/8 w miejscowości Janów, obręb Janów – Janówek oraz na działkach o nr ew. 310/4, 312/1 i 313 w miejscowości Brochów, obręb Brochów, gmina Brochów.

   W sąsiedztwie wyżej wymienionej nieruchomości znajdują się tereny użytkowane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

   Zakres prac objętych niniejszą inwestycją obejmować będzie:

- demontaż istniejących żelbetonowych słupów oświetleniowych;

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia;

- przestawienie istniejących trybun wraz z ich rozbudową o 300 miejsc;

- budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej dla rozgrywek w klasie A, wynoszącą 6 710,0 m2 wraz z pasem bezpieczeństwa;

- budowę  boiska  treningowego  do  piłki  nożnej  z nawierzchnią z trawy syntetycznej wynoszącą 1 860,0 m2 wraz z pasem bezpieczeństwa;

- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i kort tenisowy z nawierzchnią z poliuretanu o powierzchni 1 056,0 m2 wraz z pasem bezpieczeństwa;

- budowę dwóch wiat dla zawodników rezerwowych przy boisku do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej;

- budowę ogrodzenia systemowego panelowego z siatek zgrzewanych dla całego kompleksu, ogrodzenia z siatek dla boiska treningowego i wielofunkcyjnego oraz piłkochwytów;

- budowę wewnętrznego przyłącza energetycznego i oświetlenia boisk;

- budowę odwodnienia do zbiornika retencyjno-rozsączającego ze skrzynek retencyjno-rozsączających;

- budowę przyłącza wodociągowego i linii nawadniających boisko z trawy naturalnej.

      Po wykonaniu boisk z trawy syntetycznej i poliuretanu na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego i żwiru, a także boiska z trawy naturalnej teren będzie uporządkowany i obsiany mieszanką traw. W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew.

 

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

       Z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań przedmiotowej inwestycji z innymi w rejonie jej realizacji w stopniu powodującym znaczne negatywne oddziaływanie na środowisko.

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych:

       Na etapie realizacji przedsięwzięcia zostaną wykorzystane m. in.: kruszywo, nasiona traw, woda oraz energia elektryczna.

   W trakcie eksploatacji inwestycji występowało będzie zużycie wody oraz energii elektrycznej.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

       W trakcie budowy wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu oraz gazów i pyłów do powietrza, pochodzącą z pracy maszyn budowlanych, a także ruchu pojazdów, przedmiotowe niedogodności ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

   Na etapie realizacji będą powstawać odpady budowlane, które będą selektywnie magazynowane w wyznaczonym miejscu i wywożone przez uprawnione podmioty do miejsc unieszkodliwiania. Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany.

   Funkcjonowanie boisk sportowych nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko. Wody opadowe gromadzone podczas deszczu na płytach boiska będą odprowadzane przez system drenażu do zbiornika retencyjno-rozsączającego.

   Na etapie eksploatacji nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny z uwagi na lokalne wykorzystanie przedmiotowego obiektu.

 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

       Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, których eksploatacja związana jest z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii.

 

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

 

a)    obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

     Przedmiotowy kompleks boisk zostanie zlokalizowany poza obszarami wodno-błotnymi. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

 

b)   obszary wybrzeży:

     Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

 

c)    obszary górskie lub leśne:

     Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

 

d)   obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

     Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

 

e)    obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 

     Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651, ze zm.), w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

   Najbliżej położonymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są:

- obszar  specjalnej  ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004, oddalony o około  6,2 km,

- obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, oddalony o około 3,3 km,

- obszar Puszcza Kampinoska PLC140001, oddalony o około 3 km.

Po przeprowadzeniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stwierdza się, że przedsięwzięcie objęte wnioskiem nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze.

 

f)     obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

     Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 

g)    obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

     Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja była realizowana w miejscu występowania obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

 

h)    gęstość zaludnienia:

     Gęstość zaludnienia na terenie gminy Brochów wynosi około 36 os/km2 (wg danych GUS z 2015 r.).

 

i)      obszary przylegające do jezior:

          W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

 

j)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

     W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

 

3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:

 

a)    zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

     Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji.

 

b)   transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

     Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

c)    wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

     Z uwagi na zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności.

 

d)        prawdopodobieństwa oddziaływania:

     Ze względu na charakter inwestycji eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować emisji hałasu, ani substancji do powietrza. Inwestycja nie będzie również powodować negatywnego wpływu na stan środowiska gruntowo-wodnego.

 

e)    czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

   Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się występowania negatywnych oddziaływań na środowisko.

 

   Po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury, uwzględnieniu nadesłanych opinii oraz przeprowadzeniu wnikliwej analizy zebranych w przedmiotowej sprawie materiałów biorąc pod uwagę: skalę inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, wzajemne proporcje, aktualny sposób zagospodarowania terenu i działek sąsiednich oraz powiązania z innymi przedsięwzięciami, wydano  niniejszą decyzję.

 

   Podstawę prawną niniejszej  decyzji stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), który mówi że, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

   Według art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

   Na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy ooś, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

   Zgodnie z art. 84 ust. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   W art. 85 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy czytamy że, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia.

   Na podstawie art. 85 ust 2 pkt 2 ustawy ooś, uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, powinno zawierać w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

     Według art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.  23), Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

   W art. 104 § 2 przedmiotowej ustawy czytamy że, decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

 

   Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (02 - 530), ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.


 

I WÓJT

                                                                                              mgr inż. Piotr Szymańskig

r inż. Piotr

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Brochów i Janów.

3.      A/a

 

 

Umieszczono:

1.                        na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.                        na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.                        na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

4.                        na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.

 

 

 

Do wiadomości:

1.    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

 

 

 

Projekt decyzji sporządziła: mgr inż. Agnieszka Walisiewicz, inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa.WÓJT GMINY BROCHÓW

            Brochów 125

      05 – 088 BROCHÓW

Brochów, dnia 27.07.2016 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

 

Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 313 o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z  dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

 

   Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.

   Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 118, 119/7 i 119/8 w miejscowości Janów, obręb Janów-Janówek oraz na działkach Nr ewid. 310/4, 312/1 i 313 w miejscowości Brochów, obręb Brochów, Gmina Brochów.

   Przebudowa polega na wykonaniu w obrębie istniejącego boiska, kompleksu 3 boisk w skład którego wejdą: boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej, boisko treningowe do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne w skład którego wejdą boisko do piłki ręcznej, siatkówki i kort tenisowy z nawierzchnią z poliuretanu.

   Teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem systemowym panelowym z siatek zgrzewanych a płyty boisk oświetlone i odwodnione do zbiornika retencyjno – rozsączającego, płyta boiska o nawierzchni z trawy naturalnej z liniami nawadniającymi.

   Przebudowa boiska zakłada:

- demontaż istniejących żelbetowych słupów oświetleniowych,

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia,

- przestawienie istniejącej trybuny wraz z jej rozbudową do 300 miejsc,

- budowę boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej dla rozgrywek w klasie A o wymiarach płyty  boiska wraz z pasem bezpieczeństwa 110,0 m x 61,0 m,

- budowę boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach płyty boiska wraz z pasem bezpieczeństwa 30,0 m x 62,0 m,

- budowę boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i kort tenisowy z nawierzchnią z poliuretanu o wymiarach płyty boiska wraz z pasem bezpieczeństwa 44,0 m x 24,0 m,

- budowę 2 wiat dla zawodników rezerwowych przy boisku do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy naturalnej,

- budowę ogrodzenia systemowego panelowego z siatek zgrzewanych dla całego kompleksu, ogrodzenia z siatek dla boiska treningowego i wielofunkcyjnego oraz piłkochwytów,

- budowę wewnętrznego przyłącza energetycznego i oświetlenia boisk,

- budowę odwodnienia do zbiornika retencyjno – rozsączającego ze skrzynek retencyjno – rozsączających,

- budowę przyłącza wodociągowego i linii nawadniających boisko z trawy naturalnej.

   Powierzchnia projektowana:

- powierzchnia boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej 6710,0 m2,

- powierzchnia boiska do piłki nożnej  o nawierzchni z trawy syntetycznej 1860,0 m2,

- powierzchnia boiska do piłki ręcznej, siatkówki i kortu tenisowego o nawierzchni z poliuretanu 1056,0 m2.

W ramach przebudowy po wykonaniu boisk z trawy syntetycznej i poliuretanu a także boiska z trawy naturalnej teren będzie uporządkowany i obsiany mieszanką traw.

   Nie przewiduje się wycinki drzew.

   Boisko pozostanie odkryte tak jak istniejące, lecz zmieni się częściowo jego nawierzchnia, która obecnie jest z trawy naturalnej.

   W ramach przebudowy powstanie boisko do piłki nożnej z trawy naturalnej, boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i kort tenisowy z nawierzchnią z poliuretanu. Nawierzchnie poliuretanowe i z trawy syntetycznej na podbudowie z kruszywa kamiennego łamanego i żwiru wg systemowych rozwiązań dla tego typu obiektów.

   Płyty boisk zostaną odwodnione do zbiornika retencyjno – rozsączającego a płyta boiska o nawierzchni z trawy naturalnej z liniami nawadniającymi. 

   Przebudowa boiska i wykonanie w jego obrębie kompleksu 3 boisk tj. boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej, boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej oraz boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki i kortu tenisowego z nawierzchnią z poliuretanu wg przyjętych rozwiązań jest niezbędne do funkcjonowania kompleksu sportowego z którego korzystać będą uczniowie szkół i będą mogły odbywać się na nim zawody  sportowe.

   Usytuowanie boisk w obrębie istniejącego boiska jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla lokalizacji tej inwestycji ze względu na aspekt przyrodniczy (znikoma ingerencja w szatę roślinną), społeczny (dla użytkowników boiska) oraz dla Inwestora.

   Nie przewiduje się innych wariantów przedsięwzięcia.

   Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:

·        Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę do podlewania wynosi: 20 m3/dobę,

·        Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną max wynosi: 40 kW,

·        Szacunkowe ilość wód opadowych wynosi: 74,6 dm3/s.

                Wszystkie substancje, materiały, które będą użyte na placu budowy będą zgodne z załączoną technologią rozwiązań warstw płyt boisk a nakłady pracy tj. zużycie wody, energii będą jedynie wykorzystywane w min. koniecznym stopniu i nie będą wpływać na otaczające środowisko. Spaliny wydobywane z używanego sprzętu nie będą powodować nadmiernej uciążliwości i zanieczyszczeń na środowisko.

   Planuje się po zakończeniu robót przy przebudowywanym boisku uporządkować teren poprzez wyrównanie ziemią humusową i obsianie trawą. Wszystkie prace budowlane będą prowadzone z zachowaniem standardów ochrony środowiska tak, aby nie naruszać szaty roślinnej na działkach przyległych do projektowanej inwestycji, a nie mających żadnej styczności z inwestycją. Po przeprowadzeniu robót budowlanych inwestycja nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko.

   Inwestycja zakłada odprowadzenie wód opadowych z płyt boisk poprzez system drenażu do zbiornika retencyjno – rozsączającego.

   Przyjęte rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zapotrzebowanie w wodę jest zgodne z warunkami technicznymi dostawy. Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły lub płyny. Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan i inne elementy środowiska naturalnego.

   Funkcjonowanie kompleksu boisk nie naruszy istniejącej flory i fauny ponieważ będą one zabezpieczone przed dostępem osób trzecich a ogrodzenie będzie chroniło przed uszkodzeniami flory i fauny podczas gry zawodników, w pozostałych przypadkach obiekty nie będą wpływać negatywnie na żadne aspekty przyrodnicze, krajobrazowe i architektoniczne. Można zakładać że uporządkowanie terenu związane z inwestycją polepszy wszystkie aspekty co do stanu na dzień dzisiejszy. Nie będzie tworzyć zanieczyszczeń ani jakichkolwiek uciążliwości na otaczający teren.

   Przewidziano iż realizacja przedsięwzięcia będzie na terenie zamkniętym i ogrodzonym bez dostępu osób trzecich, sprzęt użyty do realizacji inwestycji będzie atestowany i nie będzie powodował zagrożenia dla środowiska. Wszystkie materiały z rozbiórek takie jak słupy żelbetowe oświetleniowe, elementy stalowe bramek i ogrodzenia będą na bieżąco wywożone z placu budowy przez specjalistyczne firmy i składowane bądź utylizowane w miejscach do tego przeznaczonych.    

   Prace przy realizacji inwestycji będą powodować hałas jednak będzie on ograniczony do min. i nie będzie uciążliwy do otaczającego środowiska.

   Nie przewiduje się odprowadzania żadnych substancji do środowiska, wody opadowe gromadzone podczas deszczu na płytach boiska będą odprowadzane przez system drenażu do zbiornika retencyjno – rozsączającego.

   Przy planowanej inwestycji nie występuje możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko

Najbliżej położonymi obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 są:

- obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB140004, oddalony o około 6,2 km,

- obszar  mający znaczenie dla Wspólnoty Kampinoska Dolina Wisły PLH140029, oddalony o około 3,3 km,

- obszar Puszcza Kampinoska PLC140001, oddalony o około 3 km.

           


 

WÓJT

                                                                                               mgr inż. Piotr Szymański

 

 

  -----------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


WÓJT GMINY BROCHÓW

 Brochów 125

  05 – 088 BROCHÓW

Brochów, dnia 21.06.2016 r.

OŚ.6220.10.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów  z dnia 21.06.2016 r. informujące o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że zgromadził pełen materiał dowodowy stanowiący podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego w postępowaniu wszczętym na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

   Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:  

 

,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów”,

 

został złożony dnia 22.12.2015 r. i uzupełniony w dniu 06.04.2016 r.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 118, 119/7 i 119/8 położonych w miejscowości Janów, obręb Janów-Janówek oraz na działkach ewidencyjnych oznaczonych numerami: 310/4, 312/1 i 313 położonych w miejscowości Brochów, obręb Brochów, Gmina Brochów.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

   Strony  mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego  przedsięwzięcia  w  Urzędzie  Gminy  Brochów,  Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 800 – 16.00, wtorek 9.00 – 17.00, środa 8.00 – 16.00, czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 16.00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

   Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

   W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), czytamy, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Brochów i Janów.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.           na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.           na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanego przedsięwzięcia,

3.           na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

4.           na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

5.           na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 


************************************************************


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 09.05.2016 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 09.05.2016 r. informujące o otrzymanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz niezałatwieniu sprawy w terminie

 

 

            Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów’’,

 

wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 22.12.2015 r.

 

otrzymano:

ü      OPINIE SANITARNĄ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, znak: ZNS.712.2.7.2016.AM z dnia 13.04.2016 r. (data wpływu do organu 15.04.2016 r.) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko;

 

ü      OPINIĘ Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: WOOŚ-II.4240.551.2016.JC,  z  dnia  25  kwietnia 2016 r. (data wpływu do organu 29.04.2016 r.) wyrażającą opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów, gmina Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

     Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowne postanowienie.

 

Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów’’, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353).

 

   Wydanie postanowienia nastąpi po upływie terminu przewidzianego na zapoznanie się przez strony niniejszego postępowania z nowym materiałem dowodowym.

 

   Podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 10.06.2016 r.

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z  art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

   Na podstawie art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   W art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), czytamy, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                 

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

   Stosownie do art. 36 § 2 wyżej wymienionej ustawy, ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

   Według art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (...).

   Zgodnie z art. 63 ust. 2  wyżej wymienionej ustawy, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

                       

 

WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów,

4.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 


--------------------------------------------------------------------------------------------
WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 06.05.2016 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

 

                       Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                       w Warszawie

                       ul. Sienkiewicza 3

                       00 – 015 Warszawa

 

 

 

Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), ponownie zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

            Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), przedkładam:

 • pismo przedkładające uzupełniony załącznik Nr 1 do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kartę informacyjną przedsięwzięcia,

 • kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia,

 • kserokopię wycinka mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

 • kserokopię projektu zagospodarowania terenu działek,

 • oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   

     Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

   

   

   

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                    

   

   

   

  Wy Otrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa
 2. A/a

 

 

Do wiadomości:

 1. Wnioskodawca.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów .

   

   

  Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.

 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

   

   

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

   

   

   

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

   ..........................................................................................................................................................................

WÓJT GMINY

    Brochów


Brochów, dnia 06.04.2016 r.


OŚ.6220.10.2015

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny


96 – 500 Sochaczew


ul. Traugutta 18


                      

           


Mając   za   podstawę art. 64 ust. 1   pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), ponownie zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:            Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.


 

   Zgodnie z art. 64 ust. 2   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353), przedkładam:


 • pismo przedkładające uzupełniony załącznik Nr 1 do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kartę informacyjną przedsięwzięcia,

 • kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia,

 • kserokopię wycinka mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszarem na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

 • kserokopię projektu zagospodarowania terenu działek,

 • oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   

     Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

   

   

   

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

  Wy Otrzymują:


 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.
 2. A/a


Do wiadomości:

 1. Wnioskodawca.

 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie   środowiska   oraz   o ocenach oddziaływania   na   środowisko   ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 )   oraz   art.   49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów .

   

   

  Umieszczono:


 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:


 


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


.............................................................................................................................................................................................................WÓJT GMINY

    Brochów


Brochów, dnia 06.04.2016 r.


OŚ.6220.10.2015


 


OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Brochów z dnia 06.04.2016 r. informujące o otrzymanej uzupełnionej karcie informacyjnej przedsięwzięcia


 


 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach   oddziaływania   na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) oraz art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów’’,


wszczętego   na   wniosek Gminy Brochów , Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 22.12.2015 r.


 

otrzymano:


 • uzupełniony załącznik Nr 1 do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kartę informacyjną przedsięwzięcia.

   

     Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 118, 119/7 i 119/8 w miejscowości Janów, obręb Janów-Janówek oraz na działkach Nr ewid. 310/4, 312/1 i 313 w miejscowości Brochów, obręb Brochów, Gmina Brochów.

         Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Brochów ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

     Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.

   

     Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

     Według art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

     Zgodnie z   art. 9 K.p.a., organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

     Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

    

              Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00 , wtorek 9 00 – 17 00 , środa 8 00 – 16 00 , czwartek 8 00 – 16 00 , piątek 8 00 – 16 00 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24. WÓJT

   

   

   

                                                                                                               WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

   

   

   

  Otrzymują:


 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania   na   środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów .
 3. A/a
Umieszczono:


 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów,

 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

   

   

   

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

   

   

   

  Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-07 09:56:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-27 13:41:12
 • Liczba odsłon: 1975
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996116]

przewiń do góry