Brochów, dnia 24.11.2017r.

 


                                                                                                Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

                                                                                                w Brochowie

 

 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 17.11.2017 r. na wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą: „Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej bocznej do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów”

 

UZASADNIENIE

 

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 9 ww. zapytania ofertowego, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.                                                                                                                                     Kierownik GZGK***********************************************************************Brochów, 17.11.2017 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE1. Zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie zaprasza do złożenia oferty na następujące zamówienie publiczne: Zakup kosiarki bijakowej bocznej

2. Opis przedmiotu zamówienia:


Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej bocznej do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie, Brochów 125, 05-088 BrochówDane techniczne kosiarki bijakowej bocznej MB profi – LW lub „równoważny” o parametrach nie gorszych niż: • Szerokość robocza 170cm

 • Przesunięcie maszyny 150cm

 • Liczba pasów 4szt

 • Liczba obrotów 540

 • Liczba bijaków 16

 • Moc ciągnika 44-66

 • Moc ciągnika 60-90

 • Przeznaczonej do pracy ciągnikiem MTZ 82

 • Waga maszyny do 850 kg

 • Zabezpieczenie przed napotkanymi przeszkodami zapewniające równomierne i równoczesne odejście i podniesienie bocznej kosiarki bijakowej

 • Mechanizm równoległoboczny umożliwiający mulczowanie powierzchni o nachyleniu do 90º w górę i 60º w dół za ciągnikiem i z boku

 • Mechanizm umożliwiający płynne dopasowanie do nierówności terenu.

 • Wałek przekaźnika mocy


3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

- termin płatności : 30 dni płatne przelewem od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

4. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia oraz sposób uzyskania informacji:

Artur Krawczyk, e-mail: a.krawczyk@brochow.pl tel. 512-156-693

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie Brochów 125, 05-088 Brochów

5. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%

6. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm .)

7. Warunki gwarancji (jeśli dotyczy): 12 miesięcy

8. Miejsce i termin przesłania ofert: ofertę należy przesłać do dnia 23.11.2017 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres a.krawczyk@brochow.pl

1) Ofertę w wersji elektronicznej należy opisać w tytule maila:

Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej bocznej

2) Wykonawca zobowiązany jest do załączenia specyfikacji technicznej urządzenia (załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania), która potwierdzi że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne Zamawiającego. W przypadku oferowania przez Wykonawcę sprzętu o gorszych parametrach niż wymagane, oferta zostanie odrzucona. Zamawiający dodatkowo informuje o dołączeniu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR)producenta.

9.Ogłoszenie o postępowaniu i warunki udziału w postępowaniu mogą być zmienione, a postępowanie może być odwołane przez Zamawiającego w każdym czasie, bez podania przyczyn.

10. Zamawiający może unieważnić postępowanie między innymi, gdy:

1) w postępowaniu nie złożono żadnej oferty,

2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość kwoty, którą zamawiający przeznaczył na finansowanie zamówienia,

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, niezależna od zamawiającego, powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie jest zasadne.

11. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny, nie podlega procedurze odwoławczej.

12. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Pozostałe wymagania:

 • transport do siedziby Zamawiającego bezpłatny,

 • przeszkolenie obsługi i próbny rozruch w siedzibie Zamawiającego bezpłatnie,


13. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.


Załączniki:

 1. Formularz ofertowy.

 2. Specyfikacja techniczna urządzenia (DTR - producenta)


2017-11-17_zapytanie_ofertowe_kosiarka_.doc
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-17 13:27:11
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-24 12:02:14
 • Liczba odsłon: 1730
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023345]

przewiń do góry