BP.6733.16.2017

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 2 listopada 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 ZAWIADAMIAM

że na wniosek firmy SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 31, 96-500 Sochaczew w imieniu której działa pełnomocnik P. Marek Skóra w dniu 02.11.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 410.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

  • budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE100 w miejscowości Konary w gminie Brochów.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 2 listopada 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie w zakładce Tablica ogłoszeń (http://www.brochow.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

 

 ywieszono na okres 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Konary

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.16.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 10 października 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 §1 i 49 §1 i §2  ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100, SDR 17,6 o długości 400 m na terenie działek nr ewid. 265/3, 265/7 i 266 w miejscowości Konary , zostały wydane postanowienia:

  1. Postanowienie znak: DOso-4082/75/17 z dnia 19.09.2017 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

 Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 10 października 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie w zakładce Tablica ogłoszeń ( http://www.brochow.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Konary

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.16.2017

  O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 17 sierpnia 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 §1 i §2 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 17.08.2017 r. zostało wszczęte z wniosku firmy SIME Polska Sp. z o.o., w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marek Skóra postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  • budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100, SDR 17,6 o długości 400 m na terenie działek nr ewid. 265/3, 265/7 i 266 w miejscowości Konary, gm. Brochów .

 W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 17 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie w zakładce Tablica ogłoszeń ( http://www.brochow.bip.org.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brochów.

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Konary

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-17 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-02 14:22:25
  • Liczba odsłon: 1802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006932]

przewiń do góry