WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.9.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 8 lutego 2013r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej   postępowania   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                        

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek   PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin która udzieliła pełnomocnictwa P. Beacie Barszcz reprezentującej firmę ELPO, ul. Inżynierska 36, 05-800 Pruszków w dniu 8.02.2013r.   została   wydana kończąca postępowanie administracyjne   Decyzja Nr    23.2013   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN oraz złącza kablowego średniego napięcia na terenie działki o Nr ewid. 7 położonej w miejscowości Brochocin gmina Brochów oraz na terenie działek o Nr ewid. 45, 72 położonych w miejscowości Konary obrębu geodezyjnego Konary-Łęg gmina Brochów

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochocin

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Konary

 

                                                                Wójt Gminy Brochów

                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 8.02.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów   8.02.2013 r.

BP.6733.9.2012

 

DECYZJA Nr   23.2013

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 późn. zm.) oraz art. 50 ust.1, art.51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust 3, art. 54, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) po   rozpatrzeniu   wniosku z dnia 17.10.2012 r. uzupełnionego w dniu 25.10.2012r. firmy PGE Dystrybucja S.A., Lublin ul. Garbarska 21A która udzieliła pełnomocnictwa P. Beacie Barszcz reprezentującej firmę ELPO, ul. Inżynierska 36, 05-800 Pruszków, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN i złącza kablowego elektroenergetycznego średniego napięcia   w miejscowościach Brochocin i Konary   w gminie Brochów

 

USTALAM

 

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1.       Rodzaj inwestycji :   budowa linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN i złącza kablowego elektroenergetycznego średniego napięcia   na terenie działki   Nr ewid. 7 w miejscowości Brochocin i na terenie działek Nr ewid. 72, 45 w miejscowości Konary obrębu: Konary-Łęg gmina Brochów. Długość linii ok. 550m .

2.       WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE   Z   PRZEPISÓW ODRĘBNYCH   w zakresie warunków zawartych w art. 54 pkt 2   ustawy z dnia 27.03.2003r o   planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym :

a) rodzaj zabudowy: obiekt   infrastruktury technicznej

b) funkcja zabudowy: linia elektroenergetyczna,

      c) warunki i wymagania   ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

o    lokalizację inwestycji   ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających drogi powiatowej Nr 3805 W oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki Nr ewid. 7 i 45 (docelowa szerokość w liniach rozgraniczających 20m) lub poza liniami rozgraniczającymi drogi (w liniach rozgraniczających inwestycji) z   zachowaniem przepisów odrębnych,

o    dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska, uwarunkowań terenowych i rozwiązań technologicznych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają,

o    linie elektroenergetyczne   na terenach otwartych prowadzić w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących liniowych systemów infrastruktury   technicznej,

o    stosowanie materiałów posiadających atest jakości, rozwiązania techniczne i materiały wg obowiązujących norm,

d)      warunki   ochrony środowiska : teren   objęty   jest   formą   ochrony   przyrody:

-         jako otulina Kampinoskiego   Parku Narodowego,   dla którego   obowiązują   przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.09.1997r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 132 poz. 876) – ochrona zieleni przydrożnej i śródpolnej,

-         zakaz ingerencji w zieleń wysoką,

e)       ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków : nie dotyczy,

f)        obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

-           zaopatrzenie w energię   elektryczną   od istniejących systemów elektroenergetycznych nN,

-           dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych (wodociąg) i naziemnych (linia kolejowa wąskotorowa) wynikające z przepisów szczególnych.

g) ochrona interesów osób trzecich :   obiekty i roboty budowlane mogą   być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

h)       projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i sieci elektroenergetycznych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997   Prawo energetyczne (t.j. Dz .U. Nr 89   z 2006r poz.625 z późn. zm. ).

i)         linie rozgraniczające   inwestycji oznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000    stanowiącej   załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji,

j)         obiekty budowlane odpowiadać muszą przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych   jakim   powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33, poz. 270,   z 2004r. Nr 109, poz. 1156 z 2008r. Nr 201, poz. 1238, z 2009r.   Nr 56 poz. 461, z 2010r. Nr   239 poz. 1597),

d)      projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462) .

 

UZASADNIENIE

 

      Firma PGE Dystrybucja S.A., Lublin ul. Garbarska 21A która udzieliła pełnomocnictwa P. Beacie Barszcz reprezentującej firmę ELPO, ul. Inżynierska 36, 05-800 Pruszków, wystąpiła   z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN i złącza kablowego elektroenergetycznego średniego napięcia   na terenie działki   Nr ewid. 7 w miejscowości Brochocin i na terenie działek Nr ewid. 72, 45 w miejscowości Konary obrębu: Konary-Łęg gmina Brochów.

      Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy nie stoją w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

            Powyższa inwestycja w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651) stanowi cel publiczny w rozumieniu tej ustawy.

      Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.  

      Obwieszczenie i zawiadomienie z dnia 26.10.2012 r. przesłano również do Sołtysów wsi Konary i Brochocin z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

      W terminie 7 dni   przewidzianym w zawiadomieniu do organu nie wpłynęły od stron postępowania żadne wnioski czy tez uwagi oraz zastrzeżenia odnośnie projektowanej inwestycji.

            Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) , projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa., Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) , Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sochaczewie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy.

            Postanowieniem z dnia 12.12.2012r. znak: DOso-4082/119/12 Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego uzgodnił pozytywnie lokalizację w/w inwestycji celu publicznego.

            Postanowieniem z dnia 17.12.2012 r. znak: PZD-D2-5443/499/12 Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie uzgodnił w pasie i poza pasem drogi powiatowej nr 3805 W Brochów - Wólka Smolana – Strojec - Wola Pasikońska (dz. Nr ewid. 7- obręb: Brochocin oraz dz. Nr ewid. 45 obręb: Konary-Łęg) budowę linii elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia SN i złącza kablowego elektroenergetycznego średniego napięcia.

Działając na podstawie art. 9, 10 § 1 i 49 kpa oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ w dniu 9.01.2013r. w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Brochów, zawiadomił wszystkie strony postępowania o wydanych postanowieniach oraz o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia. W terminie 7 dni przewidzianym w obwieszczeniu do organu od stron postępowania nie wpłynęło żadne oświadczenie.

      Rozpatrując niniejszą   sprawę   stwierdza się,     stosownie do art. 50 ust.1 i   art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy   z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647) celem decyzji jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o   przepisy w/w ustawy.

      Mając na względzie wymagania ochrony walorów krajobrazowych i kształtowania ładu przestrzennego (art. 54 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym ) i w związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które umieszczono w pkt   2c niniejszej decyzji .

      Odnosząc się do art. 53 ust.3 w/w ustawy dokonano analizy warunków zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych . W   wyniku tej analizy stwierdzono:  

-           przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w pasie kolejki wąskotorowej i drogi powiatowej, służy poprawie standardów zasilenia w energię elektryczną projektowanej zabudowy (według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konary Łęg i Wólka Smolana) , zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i jest niezbędna dla prawidłowego korzystania z budynków i zapewnienia odpowiednich standardów   zamieszkania,

-           stan faktyczny i prawny terenu:   teren po którym prowadzona jest   inwestycja stanowią działki nr ewid. 7 w miejscowości Brochocin i nr ewid. 72, 45 w miejscowości Konary gmina Brochów będące w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie   (droga) i Skarbu Państwa (kolejka), użytkowane jako droga powiatowa i teren kolejki wąskotorowej ,

-           teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych   na cele nierolnicze i nieleśne:   teren zajęty czasowo pod   inwestycję - tereny układu komunikacyjnego,

-           decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

      W wyniku analizy ustalono, że wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden   przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

      Biorąc pod uwagę powyższe argumenty   orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

1.       Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym , przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio (art. 58 ust.2).

2.       Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.       Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

4.       Decyzję niniejszą wydaje się po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r.   poz. 647):

-           z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego,

(Postanowienie   znak: DOso–4082/119/12 z dnia 12.12.2012 r. – bez uwag ),

-             z Powiatowym Zarządem Dróg w Sochaczewie,

(Postanowienie znak: PZD-D2-5443/499/12 z dnia 17.12.2012 r. – bez uwag ),

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa   za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

1.     Załącznik Nr 1 załącznik graficzny do decyzji sporządzony na mapie zasadniczej w skali                                                   1:1000

 

 

 

                                                                           Wójt Gminy Brochów

                                                                           mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Otrzymują :

1.        Inwestor

PGE   DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

pełnomocnictwo

Beata Barszcz

reprezentująca firmę ELPO

ul. Inżynierska 36, 05-800 Pruszków

2.        strony postępowania według wykazu

  1. A/a

Do wiadomości :

1.        Sołtys wsi   Brochocin i Konary – łącznie z obwieszczeniem   z dnia 8.02.2013 r.

        z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14 dni i podanie do publicznej wiadomości              w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Projekt decyzji sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

                     Okręgowa Izba Urbanistów

                       z siedzibą w Warszawie   WA-154

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Andrzej Fijołek - Wójt Gminy Brochów
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-08 12:20:47
  • Liczba odsłon: 1629
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998267]

przewiń do góry