WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 18.12.2013 r.

 

OŚ.6220.3.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 18.12.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję, że została wydana decyzja Nr 480 z dnia 18.12.2013 r., znak OŚ.6220.3.2013, ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzięcia polegającego na:

 

,,Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych”

 

   Postępowanie było prowadzone na wniosek Eko Energii - Fotowoltaiki Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 43/61, 05 – 800 Pruszków, złożony w dniu 12.04.2013 roku, uzupełniony 25.04.2013 roku przez pełnomocnika inwestora Pana Marka Roberta Wawrzyna.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dotępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy  w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów  125,  05 – 088  Brochów,  pokój 27,  od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

  

   Według art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym  z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Wywieszono dnia:  

Zdjęto dnia:

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.     Strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znajdującego się w aktach sprawy.

3.      Sołtys sołectwa Śladów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń, sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

4.      A/a

 

 

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3,

    00 - 015 Warszawa.

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, ul. Traugutta 18, 96-500             Sochaczew.

 

 

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

 

 

Umieszczono na:

1.   Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-18 13:03:10
  • Liczba odsłon: 1888
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006848]

przewiń do góry