WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 03.06.2014 r.

OŚ.6220.1.2014

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 03.06.2014 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235), informuje, że w dniu 03.06.2014 r. na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 10.02.2014 r., wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie budynku administracyjnego Urzędu Gminy Brochów”.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów  125,  05 – 088  Brochów,  pokój 27,  od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji, stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

 

   Według art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235), Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

                                                                                                                             WÓJT

                                                                                                mgr inż. Andrzej Fijołek                                                                                   

Wywieszono dnia:  

Zdjęto dnia:

 

Otrzymują:

1.       Sołtys sołectwa Brochów z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.       A/a.

 

Wywieszono na:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

Umieszczono na:

1.   Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.2014-06-03_obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_os.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-06-03 15:32:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-03 15:32:30
  • Liczba odsłon: 1581
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006740]

przewiń do góry