WÓJT GMINY

    Brochów

 

 

Brochów, dnia 14.11.2013 r.

OŚ.6220.8.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów  z dnia 14.11.2013 r. informujące o otrzymanym postanowieniu

 

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 8, art. 9, art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’.)

 

zawiadamiam

 

że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dotyczącej rozbiórki wału przeciwpowodziowego rz. Bzury, która zostanie wykonana w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

 

,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów”

 

otrzymano:

 

ñ   POSTANOWIENIE znak: WOOŚ-II.4240.1473.2013.PK z dnia 06 listopada 2013 r. (data wpływu do organu 13.11.2013 r.), Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, umarzające postępowanie w sprawie wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce wału przeciwpowodziowego rzeki Bzury wykonywanego w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury, gmina Młodzieszyn i Brochów”

   Jednocześnie informuję, że przedmiotowe postanowienie jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa).

 

 

 

  Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

                                                                                                                   Z up. Wójta

                                                                                                          mgr Bogdan Dobrzyński

                                                                                                                Sekretarz Gminy

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:                                                                                                       

 

 

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys wsi Przęsławice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      Sołtys wsi Kamion z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.      A/a

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

4.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

 

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania ad-ministracyjnego.

   Według art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   Zgodnie z art. 9 przedmiotowej ustawy, Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-14 10:00:43
  • Liczba odsłon: 1861
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008559]

przewiń do góry