BP.6733.9.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

Zgodnie z art. 9 i art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Brochów , Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, w dniu 25.08.2016 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 340.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem na terenie działek nr 26, 153, 154, 155 oraz 159 w miejscowości Górki w gminie Brochów znak: BP.6733.9.2016

 

 

 

 

 

Wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Gorki-Hilarów

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:25.08.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

BP.6733.9.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z póżń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowę sieci wodociągowej z rur PE i PVC śr. 40 – 110 mm o łącznej długości ok. 2 800 m wraz z niezbędnym uzbrojeniem na terenie działek nr 26, 153, 154, 155 oraz 159 w miejscowości Górki w gminie Brochów znak: BP.6733.9.2016 zostały wydane następujące postanowienia mianowicie:

1.    Postanowienie znak DP.5151.115.2016.AT z dnia 21.07.2016 r. (data wpływu 25.07.2016 r.) z Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umarzające postepowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji jak wyżej.

2.    Postanowienie Nr 1806/P/NZW/16 z dnia 26.07.2016 r. (data wpływu 28.07.2016 r.) znak: NZW/0222/629/2016/JO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniające decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej.

3.    Postanowienie znak: DOso-4082/49/16 z dnia 25.07.2016 r. (data wpływu 29.07.2016r.) Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające przedmiotową lokalizację inwestycji celu publicznego.

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 830 – 1530 natomiast we wtorki w godz. 900 – 1630) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

  

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Gorki-Hilarów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 9.08.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.9.2016

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z póżn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.06.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Brochów , Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie sieci wodociągowej z rur PE i PVC śr. 40 – 110 mm o łącznej długości ok. 2 800 m wraz z niezbędnym uzbrojeniem tj. hydrantami i zasuwami w miejscowości Górki, gm. Brochów

 

W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Górki-Hilarów

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-25 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-25 07:29:29
  • Liczba odsłon: 1545
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008645]

przewiń do góry