Śladów, dn.16.01.2014 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000euro

 

                W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości   nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zadania obejmującego :

„Dostawa tuszy i tonerów do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły
w Śladowie 2014 roku”

 

      I.             Zakres zamówienia :

 

1)       Zakres zamówienia obejmuje zakup wraz z transportem tuszy i tonerów w roku 2014 do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w   Śladowie- szczegółowy zakres
w załączniku nr 2.

2)       Dostawy tuszy i tonerów będą realizowane sukcesywnie w terminach i ilościach wskazanych przez   Zamawiającego w zamówieniach przesłanych   drogą mailową bądź faxem do Szkoły Podstawowej w Śladowie.

3)       Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej w Śladowie zamówiony towar w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.

4)       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zamawianych materiałów
  w zależności od zapotrzebowania, a zamawiający nie będzie miał z tego tytułu roszczeń.

5)       Wykonawca dostarczy towar wysokiej jakości oraz zapewni bezwzględną terminowość zleceń.

6)       Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem.

7)       Zamawiający po otrzymaniu zamówionych materiałów podpisze z wykonawcą protokoły odbioru asortymentu.

8)       Za materiały dostarczone na potrzeby Szkoły Podstawowej w Śladowie Wykonawca wystawi faktury VAT   z terminem płatności 14 dni.

9)       Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa.

 

   II.             Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście lub
w siedzibie Zamawiającego – Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły, Śladów 101,

05-088 Brochów lub telefonicznie pod numerem 22 725 71 44 lub 22 725 71 43

 

III.                       Sposób przygotowania oferty

1)          Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2)            Do oferty proszę dołączyć   wypełniony i podpisany formularz zamówienia (załącznik nr 2) oraz oświadczenie (załącznik nr 1).

3)          W formularzu należy podać kwotę brutto uwzględniając wszystkie koszty- w tym koszty transportu.

 

 

IV.             Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia    23 stycznia 2014 roku do godz. 12.00

Dopuszcza się złożenie oferty   w następujący sposób :

- osobiście w sekretariacie Zamawiającego,

- listownie na adres : Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły

                                               Śladów 101, 05-088 Brochów

 

W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych   za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę   wpływu oferty do sekretariatu szkoły.

 

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

   V.             Opis wymagań stawianych wykonawcy

O udzielenia mogą starć się wykonawcy, którzy :

1.          Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

2.          Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

3.          Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

 

VI.             Termin wykonania zamówienia :

 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia 01.02.2014 r. - 31.12.2014r.

 

VII.             Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%) – najniższa cena liczona jako suma cen
  z formularza cenowego.

 

VIII.             Termin związania z ofertą

 

Termin związania z ofertą wynosi 14 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

IX.             Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca : nazwę /firmę/, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona w siedzibie Zamawiającego oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej

 

   X.             Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy :

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana pisemnie lub telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

 

 

 

                                                                                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                  im. Władysława Jagiełły

                                                                                                                                                                                      w Śladowie        

 

ZAŁĄCZNIK:

 

zapytania_cenowego_sl__tonery_ak.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-16 10:53:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 10:05:37
  • Liczba odsłon: 1662
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3995982]

przewiń do góry