WÓJT GMINY

    Brochów

 

 

Brochów, dnia 08.11.2013 r.

OŚ.6220.8.2013

 

 

 

OBWIESZCZCZENIE

Wójta Gminy Brochów  z dnia 08.11.2013 r. informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’.)

 

zawiadamiam

 

że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) dla inwestycji dotyczącej rozbiórki wału przeciwpowodziowego rz. Bzury, która zostanie wykonana w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

 

,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów”

 

nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy.

 

   Wydanie postanowienia uzależnione jest od otrzymania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-II.4240.1473.2013.PK z dnia 31 października 2013 r. (data wpływu 06.11.2013 r.), poinformował Wójta Gminy Brochów, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy dotyczącej wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce wału przeciwpowodziowego rzeki Bzury wykonywanego w ramach realizacji inwestycji pn. ,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury, gmina Młodzieszyn i Brochów”, załatwienie sprawy nastąpi do dnia 18 listopada 2013 r.

   W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi do dnia 2 grudnia 2013 roku.

 

                                                                                                         

                                                                                                                 

                                                                                                                   Z up. Wójta

                                                                                                          mgr Bogdan Dobrzyński

                                                                                                                Sekretarz Gminy

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:                                                                                                       

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys wsi Przęsławice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      Sołtys wsi Kamion z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.      A/a

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

4.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

 

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania ad-ministracyjnego.

   Według art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   Zgodnie z art. 9 przedmiotowej ustawy, Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   W art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) czytamy, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

   Według art. 36 § 2 przedmiotowej ustawy, ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku  zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

   Według art. 49  ustawy wyżej wymienionej ustawy, Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-11-08 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 13:15:37
  • Liczba odsłon: 1911
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006873]

przewiń do góry