Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Projekt: „Indywidualizacja nauczania klas I-III” w Gminie Brochów

 

         W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego      o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów i uczennic 

Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie„ współfinansowanego       przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

1. Zakres zamówienia obejmuje:

 

Część I

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu- terapia pedagogiczna.

Wymiar zajęć: ogółem 120 godz. (30 h x 4)

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Część II

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć logopedycznych.

Wymiar zajęć: ogółem 112 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012  r. do 31.12.2012 r.

 

Część III

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć  aktywności ruchowej.

 Wymiar zajęć: ogółem 30 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Część IV

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć muzyczno-rytmicznych.

Wymiar zajęć: ogółem 30 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

 

Część V

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć plastycznych.

Wymiar zajęć: ogółem 30 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012  r. do 28.06.2012 r.

 

Część VI

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć biblioterapeutycznych.

Wymiar zajęć: ogółem 46 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012 r. do 28.06.2012 r.

 

Część VII

 

Przeprowadzenie dodatkowych zajęć wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Wymiar zajęć: ogółem 10 godz.

Termin realizacji zamówienia: od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

2. Zakres zamówienia obejmuje

-    przygotowanie  harmonogramów zajęć 

-    prowadzenie dodatkowych zajęć w oparciu o przygotowane i zaakceptowane przez

     dyrektora szkoły projektu harmonogramy zajęć

     (harmonogram zajęć stanowi załącznik nr 3)

-    prowadzenie  dokumentacji zajęć (dzienniki zajęć, listy obecności, sprawozdania). 

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający następujące warunki i wymagania :

1. Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciela, min. 3 letnie,

2. Ciekawy projekt prezentowanych zajęć zawierający cele i zadania,

3. W danym roku szkolnym zobowiązany jest do przeprowadzenia:

a) minimum 30 h, dotyczy części zajęć I-V,

b) minimum 46 h, dotyczy części zajęć VI

c) minimum 10 h, dotyczy części zajęć VII

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5. Wykonawca nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.

Spełnianie w/w warunków należy przedstawić w formie oświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią wszystkie warunki w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”

 

4.  Kryteria oceny ofert 

Oferty będą poddane ocenie wg następujących kryteriów:

 

-  Przydatność oferowanych zajęć do osiągnięcia celów  projektu ( 20%), tzn.

a)  wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci

z klas I-III,

b)  zapewnienie każdemu uczestnikowi projektu zajęć zgodnych z jego indywidualnymi potrzebami,

c)  prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania

-   Cena za jedną godzinę zajęć (80%)

  

5.   Sposób przygotowania oferty

 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” (zał. nr 1), w języku polskim, w formie pisemnej. Na ofercie należy umieścić napis: „Odpowiedź na Zapytanie ofertowe z dnia .........r., część….. dla Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie”

  

5. Miejsce składania ofert:

 

Ofertę   należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie 05-088 Brochów

– osobiście lub listownie

  

6.  Termin składania ofert:

 Ofertę należy złożyć do dnia 26.01.2012 r. do godziny 11.00

 

Wszystkie osoby, które złożyły ofertę, zostaną poinformowane o jej wynikach drogą pisemną.

 

  

Wszelkich informacji w sprawie przedmiotowego zamówienia udziela:

 Katarzyna Kapałka-Fergin  –  koordynator projektu

Tel./fax. 22 725 70 59,

Adres e-mail: spbrochow@poczta.onet.pl

 

Brochów, dnia 18.01.2012r.

                                                                                              Wójt Gminy Brochów

 
Załączniki w pliku:
ogloszenie_szkola_brochow_18_01_2012.docx
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-01-18 13:54:20
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-18 13:54:20
  • Liczba odsłon: 1445
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998373]

przewiń do góry