Brochów, dnia 20 maja 2008 r.

 GOPS  0717 / 36 / 08.          

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ,

05-088 BROCHÓW 125

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

P R A C O W N I K    S O C J A L N Y

1. Wymagania niezbędne:

a/- wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna,

lub - wykształcenie wyższe o specjalności praca socjalna,

b/ znajomość ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r.Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ((Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. z 2005 r. nr 77, poz. 672);

2.  Wymagania dodatkowe:

- znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,

- umiejętność pracy w Systemie Informatycznym POMOST.

3.   Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku :

              1) praca socjalna;

              2) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

               3) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

              4) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

             5) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

             6) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

             7) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

             8) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

            9) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

10) obsługa urządzeń teleinformatycznych.

<!--[if !supportEmptyParas]-->  <!--[endif]-->

          

4 . Wymagane dokumenty:

      a/ życiorys  (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej powinien być opatrzony klauzulą; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).,

       b/ list motywacyjny ,

        c/  dokumenty poświadczające wykształcenie (dyplom, suplement),

       d/ kwestionariusz osobowy,

  e/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

               

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie, lub pocztą na w/w adres z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego”  wyłącznie  do dnia 31.07.2008 roku.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Brochów – www.brochow.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń  Ośrodka.

 

Kwestionariusz osobowy

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Michał Jakubowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-05-20 10:54:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Michał Jakubowski
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-20 11:19:10
  • Liczba odsłon: 1142
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837647]

przewiń do góry