WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 18.12.2013 r.

 

OŚ.6220.8.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 18.12.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję, że została wydana decyzja Nr 481 z dnia 18.12.2013 r., znak OŚ.6220.8.2013, umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz odmawiająca nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji dotyczącej rozbiórki wału przeciwpowodziowego rz. Bzury, która zostanie wykonana w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

 

,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów”.

 

   Postępowanie było prowadzone na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożony w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w  Warszawie Oddział w Płocku, 09 – 402 Płock, ul. 1-go Maja 7b, dnia 08.10.2013 r. przez pełnomocnika, Pana Janusza Czartoryjskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą INŻYNIERIA WODNA ,,PROJWOD” Janusz Czartoryjski, 03 – 752 Warszawa, ul. Radzymińska 68/72 m. 73, poprawiony dnia 14.10.2013 r. i uzupełniony 16.10.2013 r.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dotępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów  125,  05 – 088  Brochów,  pokój 27,  od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

  

   Według art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym  z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

Wywieszono dnia:  

Zdjęto dnia:

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys sołectwa Przęsławice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacj w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      Sołtys sołectwa Kamion z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.      A/a

 

 

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

2.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,  96 – 512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25.

 

 

 

Umieszczono na:

1.                  Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

2.                  Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-18 14:00:15
  • Liczba odsłon: 1666
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023251]

przewiń do góry