BP.6733.13.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Zarządu Powiatu Sochaczewskiego w imieniu którego wystąpił Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew  w dniu 23.12.2015r.  została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 567.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę zatoki postojowej na 8 miejsc postojowych i utwardzeniu terenu pomiędzy drogą powiatową nr 3805W a murem Kościoła pw. Św Rocha oraz Jana Chrzciciela wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach Nr ewid.  300/1, 271 w miejscowości Brochów w gminie Brochów.

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 23.12.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

 ---------------------------------------------------------

BP.6733.13.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 10 grudnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie zatoki postojowej na 8 miejsc postojowych i utwardzeniu terenu pomiędzy drogą powiatową nr 380W a murem Kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela wraz z budową kanalizacji deszczowej na terenie działek o Nr ewid. 300/1 i 271 położonych w miejscowości Brochów obrębu Brochów w gminie Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/90/15 z dnia 23.11.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (uzgadniające inwestycje celu publicznego).

2.    Postanowienie znak: DP.5151.142.2015.KP z dnia 01.12.2015 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (uzgadniające inwestycje celu publicznego).

3.    Postanowienie znak: PZD.D2.426.91.2015 z dnia 1.12.2015 r. Zarządu Powiatu w Sochaczewie (uzgadniające przedmiotowa inwestycję)

4.    Postanowienie znak: WPN-I.612.1475.2015.P z dnia 4.12.2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (umarzające przedmiotowe postepowanie ze względu na lokalizacje inwestycji poza obszarowymi formami ochrony przyrody).

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów                     

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 10.12.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

---------------------------------------------------------------------------------------------
BP.6733.13.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 22 października 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.10.2015 r. zostało wszczęte z wniosku z dnia 07.10.2015r. uzupełnionego w dniu 22.10.2015r. Zarządu Powiatu Sochaczewskiego z siedzibą w Sochaczewie w imieniu którego z wnioskiem wystąpił Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

 

                W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

               

                Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

                Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  22.10.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-22 14:01:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-23 10:57:04
  • Liczba odsłon: 1496
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023419]

przewiń do góry