Brochów 28-01-2015r.

 

 

             OGŁOSZENIE o wyniku postępowania zapytania ofertowego o cenę dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro obejmującego:

 

  ,,Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu gminy Brochów w 2015 roku.”

 

            Gmina Brochów informuje, że w prowadzonym wyżej wymienionym postępowaniu wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

 

1.                BLIZZARD Bartosz Gadziomski

Błędowo 14a

05 – 180 Pomiechówek

 


                                                                                                  WÓJT

                                                                                   mgr inż. Piotr Szymański

              


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 24.12.2014r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

  Zapytanie ofertowe o cenę dla zamówienia publicznego

o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000,00 euro

 

 

            W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:

„Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu gminy Brochów w 2015 roku.”

 

1.      Zakres zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie odławiania i transportu oraz utrzymania i sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami odłowionymi z terenu Gminy Brochów w 2015 roku, które w szczególności mają polegać na:

a)       Odłowieniu bezdomnych zwierząt, badaniu i odwiezieniu do schroniska będącego pod                              nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, posiadającym wymagane prawem zezwolenia na     działalność w tym zakresie, w przypadkach koniecznych do Przychodni                   Weterynaryjnej lub miejsca wskazanego przez zamawiającego własnym pojazdem      dopuszczonym przez właściwe służby weterynaryjne.

b)      Zapewnieniu opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom do czasu przekazania ich do schroniska lub pod opiekę osobom zdolnym zapewnić im odpowiednie warunki do życia (adopcja) po przeprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny.

c)      Prowadzeniu obserwacji nowoprzyjętych zwierząt w okresie kwarantanny.

d)      Przekazaniu odłowionych zwierząt w schronisku (będącym pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, posiadającym wymagane prawem zezwolenia na             działalność w tym zakresie) i sprawowaniu nad nimi opieki, zapewnienie wyżywienia, artykułów sanitarnych, traktowanie w sposób humanitarny.

e)      Oznakowaniu chipem.

f)       Sterylizacji albo kastracji zwierząt.

g)      Prowadzeniu zabiegów sanitarnych i dezynfekujących oraz zabiegów lekarsko – weterynaryjnych.

h)      Prowadzeniu ewidencji przyjmowanych zwierząt poprzez założenie kart informacyjnych zawierających szczegółową charakterystykę przyjętego zwierzęcia oraz przebieg jego pobytu w schronisku, książki kontroli weterynaryjnej oraz dokumentów adopcyjnych dokumentujących przekazanie zwierzęcia do adopcji.

i)       Przedstawianiu Zamawiającemu co miesiąc wraz z prawidłowo sporządzoną fakturą VAT, dokumentu potwierdzającego przyjęcie zwierząt do schroniska lub   dokumentów adopcyjnych dokumentujących przekazanie zwierzęcia do adopcji. Raz na kwartał należy przekazać Gminie Brochów zestawienie zawierające: datę przyjęcia każdego zwierzęcia do schroniska wraz z podaniem jego numeru identyfikacyjnego (czipu); datę adopcji; datę jego zgonu/padnięcia/eutanazji/; datę ewentualnego zbiegnięcia zwierzęcia ze schroniska; płci zwierzęcia; rasy zwierzęcia; wskazania czy dany pies był poddany kastracji/sterylizacji; wskazania który pies jeszcze przebywa w schronisku.

j)       Aktywnym poszukiwaniu osób zdolnych zapewnić bezdomnym zwierzętom odpowiednie   warunki do życia – adopcje.

k)      Zapewnieniu dozoru weterynaryjnego.

l)       Kompleksowej opiece nad zwierzętami przebywającymi w schronisku.

m)    Współpracy z Zamawiającym w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brochów.

n)      W przypadku odłowienia suki ze szczeniakami oraz samych szczeniąt cena usługi będzie określona indywidualnie (w zależności od ilości i wielkości szczeniąt).

 

2) Usługa będzie wykonywana na telefoniczne zlecenie upoważnionego pracownika       Urzędu Gminy Brochów w czasie 24 godzin od momentu zgłoszenia.

 

2.      Potwierdzenie wykonania zamówienia:

Przez przedstawiciela samorządu wiejskiego lub radnego z tego rejonu (w wyjątkowych sytuacjach pracownik Urzędu Gminy Brochów).

 

3.      Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów.

Pracownik uprawniony do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Walisiewicz tel. (22) 725-70-03 wew. 24.

 

  1. Opis sposobu przyjmowania oferty:

            Ofertę należy:

               - sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym                    załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

               - złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco:

           GMINA BROCHÓW, Brochów 125, 05 - 088 Brochów.

                 Oferta na:

                 „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi                   zwierzętami odłowionymi z terenu gminy Brochów w 2015 roku.”

 

              Nie otwierać przed dniem: 09.01.2015 r. godz. 09.15.

 

5.      Miejsce i termin składania ofert:

1)      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 - 088 Brochów. do dnia 09.01.2015 r. do godz. 9.00

2)      Termin składania ofert: do dnia 09.01.2015 r. do godz. 09.00

3)      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4)      Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz opublikowane na stronie internetowej: www.brochow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

 

6.      Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)      Posiadają prawo do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

2)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

3)      Zapewnią całoroczną gotowość do świadczenia usług przez całą dobę, we wszystkie dni w roku.

4)      Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia zapewnią specjalistyczny pojazd wraz z wyposażeniem oraz udział kierowcy.

5)      Używane przy wyłapaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia.

6)      Będą przestrzegać przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ze zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

7)      Posiadają konieczne doświadczenie, kwalifikacje, sprzęt i wymagane dokumenty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązują się do jego wykonania z zachowaniem należytej staranności.

 

7.      Wymagania, jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń ( np. posiadanie koncesji, zezwoleń):

1)      Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu specjalistycznych urządzeń i środków przeznaczonych do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym urządzeń i środków przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane nie stwarzając zagrożenia dla ich życia i zdrowia.

 

2)      Kserokopię potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę aktualnej umowy Wykonawcy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, obejmującą współpracę na 2015 r. w zakresie dostarczania i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom przekazywanych przez Wykonawcę, w tym kserokopię decyzji właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu podmiotowi numeru identyfikacyjnego w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt.

3)      Kserokopię potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę z oryginałem decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zarobkowego transportu zwierząt lub transportu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, stwarzającej spełnienie określonych wymagań weterynaryjnych.

8.      Termin wykonania zamówienia:

Wymagany/ pożądany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

 

9.      Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

 

            Lp. Kryterium                                                                                             Waga kryterium w %

            1      Cena brutto za przyjęcie jednego bezdomnego zwierzęcia                   70 %

            2      Odległość od Gminy Brochów do schroniska                                       30 %

            Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %.       Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach ww. kryteriów. Uzyskana        liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie             liczby punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

            Ocena oferty: Liczbę punktów, którą można uzyskać w poszczególnych kryteriach,             będzie obliczona wg wzorów:

            a) Kryterium ceny

            Kx =(Cmin/Cx) * 70 pkt

            Kx- liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium ceny brutto za             realizację zamówienia

            Cmin – najniższa cena brutto   zaoferowana w ofertach złożonych na realizację             zamówienia,

            Cx – cena brutto oferty ocenianej złożonej na realizację zamówienia

              b) Kryterium odległości:

            Ky =(Omin/Ox) * 30 pkt

            Ky - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium odległości.

            Omin -   najmniejsza odległość wskazana w ofertach złożonych na realizację             zamówienia,

            O x– odległość wskazana w ofercie ocenianej złożonej na realizację zamówienia

10.   Płatność za przedmiot zamówienia:

1)      Należność za wykonaną usługę będzie płacona przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty przedłożenia   prawidłowo sporządzonej faktury VAT, dokumentu potwierdzającego przyjęcie zwierząt do schroniska lub dokumentów adopcyjnych dokumentujących przekazanie zwierzęcia do adopcji.

2)      Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

 

11.   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierać: nazwę/ nazwisko i imię, siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów oraz opublikowana na stronie internetowej: www.brochow.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

 

12.   Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy.

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

 

 

                                                                                              WÓJT

                                                                                   mgr inż. Piotr Szymański
2014_12_24_os__zapytanie_ofertowe_zalacznik.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-12-24 11:21:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-29 09:55:43
  • Liczba odsłon: 1568
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006827]

przewiń do góry