Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Inspektor ds. Zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Brochowie

Wójt Gminy Brochów informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została:

Pani Marta Józwik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Marta Józwik spełniła wszystkie wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

Brochów dn, 12 maja 2021r.

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

********************************************************************

Lista Kandydatów na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. Zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brochów, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów pod katem wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:

Pani Marta Józwik

 

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

*****************************************************************

Wójt Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Inspektor – Ds. Zamówień Publicznych

 

 

I. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM INSPEKTORA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

              - Wymagania niezbędne

 • Obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku
 • Nieposzlakowana opinia
 • Odpowiednie kwalifikacje: wykształcenie wyższe w kierunku administracyjnym – Administracja Rządowo Samorządowa, umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, stosownie do opisu stanowiska w pełnym wymiarze pracy, w godzinach pracy urzędu
 • Znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków w szczególności znajomość ustaw o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi sprzętu biurowego oraz komputera
 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego (Microsoft Office)
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Kurs z zakresu prawa zamówień publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności w projektach finansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
 • Szkolenie z zakresu Procedur odwoławczych w postępowaniach o zamówienie publiczne,
 • Szkolenie z zakresu zamówień publicznych – Efektywne zamówienia publiczne – wzmocnienie potencjału administracji,
 • Szkolenie – Prawo konkurencji w przetargach publicznych,
 • Doświadczenie na w/w stanowisku min. 3 lata

- Inne wymagania

 • Odpowiedzialność
 • Komunikatywność
 • Samodzielność i kreatywność
 • Umiejętność planowania i organizacji pracy na zajmowanym stanowisku
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odporność na stres

II. ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY

Obowiązki w zakresie gospodarki nieruchomościami:

1.Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność gminy

2. prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości

3. sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy osobom fizycznym i prawnym, publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę, najem i użyczenie, 

4. ogłaszanie i organizowanie przetargów na zbycie nieruchomości w formie przewidzianej ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz obsługa tych transakcji, 

5. sprzedaż mieszkań komunalnych.

6. Wnioskowanie o wpisy do ksiąg wieczystych oraz wnioskowanie o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów.

7. Opracowywanie wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych.

8. Oddawanie w zarząd nieruchomości komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu zarządu.

9. Współdziałanie z biegłymi rzeczoznawcami w sprawach ustalania wartości gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste.

10. Dokonywanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i Gminą oraz między Gminą i osobami fizycznymi i prawnymi.

11. Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji Wojewody Mazowieckiego, będącej podstawą do ujawnienia w księdze wieczystej przejścia na własność gminy nieruchomości zajętych pod drogi, które w dniu 31 grudnia 1998 r. nie stanowiły własności gminy.

12. Przejmowanie na własność gminy, za odszkodowaniem, gruntów wydzielonych pod drogi, w wyniku podziału nieruchomości oraz negocjowanie wysokości odszkodowania i warunków nabycia nieruchomości.

13. Prowadzenie spraw z zakresu scalania i podziału nieruchomości przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne.

14. Prowadzenie spraw rozgraniczenia nieruchomości.

15. Opiniowanie proponowanego wstępnego podziału w formie postanowienia.

16. Sporządzanie decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału.

17. Przeprowadzanie scalania i wymian gruntów rolnych i leśnych na koszt Skarbu Państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

18.  Sporządzanie wniosków w sprawie wydawania przez Wojewodę decyzji komunalizacyjnej (nabycie przez gminę z mocy prawa nieodpłatnie, na własność nieruchomości Skarbu Państwa).

19. Zlecanie przygotowywania dla utworzonych zasobów gruntów, przed przystąpieniem do ich zabudowy, opracowania geodezyjnego i projektowego oraz projektów podziałów nieruchomości.

20. Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości.

21. Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

22. Zarząd mieniem gminnym i wspólnotami gruntowymi.

23. Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego.

24. Przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych.

25.  Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań gminy.

26. Ustalanie nieruchomości stanowiących wspólnotę gruntową lub mienie gminne.

27. Nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy.

Obowiązki w zakresie zamówień publicznych:

1. Planowanie w budżecie gminy inwestycji do realizacji w planie jednorocznym i wieloletnim.

2. Przygotowanie procedury przetargowej:

             a. sporządzanie dokumentacji przetargowej (SIWZ),

            b. ogłaszanie przetargów,

            c. przeprowadzenie przetargu,

           d. ogłaszanie wyników przetargu,

          e. przygotowanie umów z wykonawcami.

3. Współdziałanie w zakresie przygotowania dokumentów do przeprowadzenia przetargów na inwestycje w ramach zamówień publicznych.

4. Udział w komisjach przetargowych.

5. Monitorowanie przebiegu realizacji powierzonych.

6. Zawieranie umów z inspektorami nadzoru inwestycyjnego.

7. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

8. Sporządzanie i rozliczanie umów o wartości do 30 000 Euro.

9.Nadzór nad wprowadzaniem treści informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie działania stanowiska pracy.

10. Współdziałanie z wykonawcami w czasie prowadzenia inwestycji.

11. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami.

12. Kontrola bieżącą przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo-finansowym zawartych umów.

13. Przygotowanie umów z podmiotami biorącymi udział w procesach inwestycyjnych.

14. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

15. Przygotowanie i udział w procesie odbioru i oddania do użytku inwestycji gminnych.

16. Uzgodnienia dokumentacji projektowych dla inwestycji gminnych.

17. Przygotowanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych na realizację inwestycji i remontów gminnych.

18. Sporządzanie i rozliczanie umów o wartości do i powyżej 30 000 Euro.

19. Monitorowanie przebiegu realizacji powierzonych zamówień.

20. Zawieranie umów z inspektorami nadzoru inwestycyjnego.

21. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych.

III. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU URZĘDNICZYM – INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 1. Rodzaj pracy – praca umysłowa
 2. Czas pracy – limitowany, stałe godziny pracy
 3. Wynagrodzenie – stałe
 4. Miejsce pracy – Urząd Gminy Brochów
 5. Rozpoczęcie pracy: maj 2021 roku

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 • List motywacyjny
 • życiorys z przebiegu nauki i pracy zawodowej
 • Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy
 • Zaświadczenia potwierdzające wymagane wykształcenie
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 • kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”.
 • Klauzula informacyjna wobec kandydata do pracy na stanowisko podinspektora.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosi mniej niż 6%;
 • Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o których mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

V. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach.
 • Na kopercie należy zamieścić opis: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. Zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brochów”.
 • Oferty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brochów: Brochów 125, 05-088 Brochów w sekretariacie  po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem telefonu: 22 725 70 03
 • Za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Dopisek: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Inspektor ds. Zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brochów”.

 

W terminie do 30 kwietnia 2021 roku. ( decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

 

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Termin otwarcia ofert 5 maj 2021
 • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Brochów.
 • Dokumenty aplikacyjne będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Kopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem z klauzulą „za zgodność z oryginałem”
 • Osoby, spełniające wymagania formalne do drugiego etapu naboru będą zapraszane telefonicznie. Prosimy o podanie numerów kontaktowych.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 

·        Wiem , że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w Brochowie reprezentowany przez Wójta Gminy Brochów

·         Inspektorem ochrony danych osobowych jest : Łukasz Kopka ochrona.danych@brochow.pl

·        Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dot. naboru na wolne stanowisko pracy,

·        Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks Pracy (Dz. 2018 poz. 917)

·        Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa ,

·        Dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 dni w przypadku nie przyjęcia kandydata do pracy albo , w przypadku zatrudnienia przez okres 50 lat po ustaniu zatrudnienia,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

·        Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ,

·        Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty,

 

Urząd Gminy Brochów nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem , lub zatrudnieniem.

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

kwestionariusz osobowy

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Błaszczyk Monika
  • Data dodania: 2021-04-16 15:33:09
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-12 14:27:14
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-16 15:17:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-12 14:27:14
 • Liczba odsłon: 2419
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008707]

przewiń do góry