Ogłoszenie

o unieważnieniu postępowania konkursowego

na stanowisko Skarbnika Gminy Brochów w Urzędzie Gminy Brochów


ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania_konkursowego.pdf


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Brochów

Ogłasza nabór na urzędnicze stanowisko pracy

SKARBNIKA GMINY

w Urzędzie Gminy Brochów

Brochów 125

Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu

 

I.        Wymagania niezbędne:

1.      Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)   - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

2.      Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków głównego księgowego.

3.      Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

4.      Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe: nie ma orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

5.      Posiada nieposzlakowaną opinię

6.      posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym

7.      spełnia jeden z poniższych warunków:

a)       ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości.

b)       ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

c)       posiada wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.

d)       Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

II.     Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym.

2.      wiedza specjalistyczna z zakresu znajomości przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań, w szczególności ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

3.      umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa.

4.      dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, programów pakietu MS Office, programu BESTIA@ oraz innych programów księgowych i budżetowych.

5.      predyspozycje osobowościowe: samodzielność, zaangażowanie, zdolności analityczne, organizacyjne, komunikacyjne, umiejętności kierowania zespołem, odporność na stres.

6.      dyspozycyjność i m.in. udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Komisji Rady.

7.      dodatkowym atutem przy ocenie kandydata będzie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w tym praktyka na kierowniczym stanowisku w pionie finansowo-księgowym.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1.       sposób zatrudnienia i wymiaru czasu – zatrudnienie na podstawie powołania, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2.       wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -   w czerwcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

III.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Skarbnik Gminy jest jednocześnie głównym księgowym budżetu gminy. Zadania głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych określa art. 54 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Do zadań Skarbnika Gminy należeć będzie prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności:

- opracowywanie projektu budżetu gminy i projektu uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy we współpracy z merytorycznymi stanowiskami pracy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi.

- opracowywanie oraz sporządzanie okresowych analiz sytuacji finansowej gminy, sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu.

- czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz bieżące informowanie Wójta o sytuacji finansowej gminy.

- współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową. Urzędami Skarbowymi oraz instytucjami finansowymi i bankami w zakresie wykonywania budżetu.

- przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach związanych z budżetem gminy ( budżet i jego zmiany, plany finansowe, wieloletnia prognoza finansowa i jej zmiany, uchwały w sprawie zaciągania kredytów, pożyczek itp.)

- prowadzenie kontroli wewnętrznej i zarządczej w zakresie gospodarki finansowej gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych

- kontrasygnowanie umów i innych czynności prawnych powodujących zobowiązanie pieniężne budżetu gminy Brochów.

- analiza dokumentów finansowych oraz pism dotyczących spraw finansowych, akceptacja dokumentów księgowych do wypłaty

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych

- wykonywanie dyspozycji środków finansowych

- sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej

- sprawowanie nadzoru nad pracownikami na podległych stanowiskach

- wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1.      list motywacyjny podpisany przez kandydata

2.      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata.

3.      kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.      kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem )

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , kwalifikacje zawodowe i praktykę w księgowości ( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem )

6.      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7.      oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe.

8.      oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

9.      zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

10. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach                                        ( poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata )

11. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem umowy o pracę powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą :

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub doręczone listownie w terminie do dnia 14 lipca 2017 r. do godz:15:00   w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko Skarbnika Gminy Brochów” . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V.     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 

VI.   Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na   stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

 

VII.             Ze względu na zasady powoływania Skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 ) – osoba wyłoniona w konkursie zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania na Skarbnika przez Radę Gminy Brochów.

 

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                            Piotr Szymański

 

 

Brochów, 03.07.2017r.

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-03 14:57:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-28 10:00:13
  • Liczba odsłon: 2114
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008605]

przewiń do góry