Brochów, 30.09.2010r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brochów uchwały Nr XXX/168/2010  z dnia 15 września 2010r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów. Zakres zmian obejmuje wyznaczone tereny położone  w miejscowościach:  Lasocin, Olszowiec.

 Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. 

            Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, 05-088 Brochów,  w terminie do dnia 10 listopada 2010 roku.

                Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz  oznaczeni nieruchomości, której dotyczy

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-07 16:01:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-07 16:01:46
  • Liczba odsłon: 1448
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023245]

przewiń do góry