WÓJT GMINY BROCHÓW

BP.6733.8.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 9 stycznia 2013r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej   postępowanie   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

            Zgodnie z art. 9   ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                        

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek   PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin

w dniu 9.01.2013r.   została   wydana kończąca postępowanie administracyjne  

Decyzja Nr 5.2013   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego SN-15kV na terenie działek o Nr ewid. 45 i 72 położonych w miejscowości Konary w gminie Brochów

                                                                                  Wójt Gminy Brochów

                                                                                 mgr inż. Andrzej Fijołek

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Konary

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 9.01.2013 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brochów   9.01.2013 r.

BP.6733.7.2012

 

DECYZJA Nr 5.2013

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 późn. zm.) oraz art. 50 ust.1, art.51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust 3, art. 54, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)   po   rozpatrzeniu   wniosku   z dnia 21.09.2012r. firmy PGE Dystrybucja S.A., Lublin ul. Garbarska 21a   o   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV w miejscowości Konary obrębu geodezyjnego Nr 0014-Konary-Łęg   w gminie Brochów

 

USTALAM

 

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1.       Rodzaj inwestycji : budowa kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia   SN-15kV na działkach nr ewid. 72, 45   w miejscowości Konary obrębu geodezyjnego Nr 0014-Konary-Łęg w gminie Brochów.

2.       WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE   Z   PRZEPISÓW ODRĘBNYCH   w zakresie warunków zawartych w art. 54 pkt 2   ustawy z dnia 27.03.2003r o   planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym :

a) rodzaj zabudowy: obiekt   infrastruktury technicznej

b) funkcja zabudowy: linia elektroenergetyczna,

      c) warunki i wymagania   ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

o    lokalizację inwestycji   ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających drogi powiatowej Nr ewid. 45 (docelowa szerokość w liniach rozgraniczających 20m),   dojazdowej   Nr ewid. 502/1 (docelowa szerokość w liniach rozgraniczających 10m) lub poza liniami rozgraniczającymi dróg z   zachowaniem przepisów odrębnych,

o    na pozostałym terenie lokalizację inwestycji   ustala się w wyznaczonych liniach rozgraniczających wskazanych na załączniku graficznym do decyzji,

o    dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska, uwarunkowań terenowych i rozwiązań technologicznych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają,

o    linie elektroenergetyczne   na terenach otwartych i zabudowanych prowadzić w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących liniowych systemów infrastruktury   technicznej,

o    stosowanie materiałów posiadających atest jakości, rozwiązania techniczne i materiały wg obowiązujących norm,

d)      warunki   ochrony środowiska : teren   objęty   jest   formą   ochrony   przyrody   jako otulina Kampinoskiego   Parku Narodowego,   dla którego   obowiązują   przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.09.1997r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 132 poz. 876) – ochrona zieleni przydrożnej i śródpolnej,

e)       ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków : nie dotyczy,

f)        obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

-           zaopatrzenie w energię   elektryczną   od istniejących systemów elektroenergetycznych nN,

-             dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych   i naziemnych (tory kolejki wąskotorowej) wynikające z przepisów szczególnych.

g) ochrona interesów osób trzecich :   obiekty i roboty budowlane mogą   być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

h)       Projektowanie, budowa i eksploatacja urządzeń i sieci elektroenergetycznych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997   Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. Nr 89   z 2006r poz.625 z późn. zm. ).

i)         linie rozgraniczające dróg i inwestycji oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej   w skali 1:1000    stanowiącej   załącznik Nr 1 do decyzji;  

j)           obiekty budowlane odpowiadać muszą   przepisom   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury   z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych   jakim   powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33, poz. 270,   z 2004r. Nr 109, poz. 1156 z 2008r. Nr 201, poz. 1238, z 2009r.   Nr 56 poz. 461, z 2010r. Nr   239 poz. 1597),

k)       projekt budowlany   musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r.   w   sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462) .

 

UZASADNIENIE

 

      Firma   PGE Dystrybucja S.A., Lublin ul. Garbarska 21a wystąpiła   z wnioskiem o   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę linii kablowej elektroenergetycznej średniego   napięcia SN-15kV w miejscowości Konary obrębu geodezyjnego Nr 0014-Konary-Łęg w gminie Brochów.

            Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego a warunki zabudowy nie stoją w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

            Powyższa inwestycja w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651) stanowi cel publiczny w rozumieniu tej ustawy

      Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.  

      Obwieszczenie z dnia 21.09.2012r i zawiadomienie z dnia 21.09.2012 r. przesłano również do Sołtysa wsi Konary z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

      W terminie 7 dni   przewidzianym w zawiadomieniu do organu nie wpłynęły od stron postępowania żadne wnioski czy tez uwagi oraz zastrzeżenia odnośnie projektowanej inwestycji.

            Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) , projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa., Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) , Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sochaczewie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy

            Postanowieniem z dnia 20.11.2012r. znak: DOso-4082/104/12 Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego uzgodnił pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego.        

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 kpa oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ w dniu 13.12.2012r. w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Brochów, zawiadomił wszystkie strony postępowania o wydanych postanowieniach oraz o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia. W terminie 7 dni przewidzianym w obwieszczeniu do organu od stron postępowania nie wpłynęło żadne oświadczenie.

            Rozpatrując niniejszą   sprawę   stwierdza się,     stosownie do art. 50 ust.1 i   art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy   z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647)   celem   decyzji   jest   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o   przepisy w/w ustawy.

      Mając na względzie wymagania ochrony walorów krajobrazowych i kształtowania ładu przestrzennego (art. 54 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym ) i w związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które umieszczono w pkt   2c niniejszej decyzji .

      Odnosząc się do art. 53 ust.3 w/w ustawy dokonano analizy warunków zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych . W   wyniku tej analizy stwierdzono:  

-           przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej i drogi powiatowej, służy poprawie standardów zasilenia w energię elektryczną projektowanej zabudowy (według Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konary Łęg i Wólka Smolana) , zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego i jest niezbędna dla prawidłowego korzystania z budynków i zapewnienia odpowiednich standardów   zamieszkania,

-           stan faktyczny i prawny terenu:   teren po którym prowadzona jest   inwestycja stanowią działki Nr ewid. 72, 45   w obrębie Konary-Łęg będące własnością Skarbu Państwa użytkowane jako   droga powiatowa i kolejka wąskotorowa ,

-           teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze:   teren już zainwestowany, zajęty czasowo pod   inwestycję,

-           decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

W wyniku analizy ustalono, że   wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden   przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty    orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 

1.       Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym , przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio (art. 58 ust.2).

2.       Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.       Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

4.       Decyzję niniejszą wydaje się po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r.   poz. 647):

-           z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego,

(Postanowienie   znak: DOso–4082/104/12 z dnia 20.11.2012 r. – bez uwag ),

-             z Powiatowym Zarządem Dróg w Sochaczewie,

(projekt decyzji doręczony według zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia 12.11.2012r. i stosownie do art. 53 ust.5   cytowanej ustaw, niewyrażenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, uznaje się za uzgodnienie decyzji).

           

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa   za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

1.     Załącznik Nr 1 załącznik graficzny do decyzji sporządzony na mapie zasadniczej w skali                                                   1:1000

 

 

 

Otrzymują :

1.       PGE   DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie

ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

              adres do korespondencji:

              PGE   Dystrybucja S.A.

                Oddział w Warszawie

              Rejon Energetyczny Pruszków

              ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Puszków

2.       Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie

ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew

droga powiatowa 3805 W

3.       Skarb Państwa

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

ul. Ziemowita 10, 96-500 Sochaczew

4.       Polskie Koleje Państwowe

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

ul. Targowa 74

03-734 Warszawa

  1. A/a

Do wiadomości :

  1. Sołtys wsi   Konary – łącznie z obwieszczeniem   z dnia 9.01.2013 r.

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Projekt decyzji sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

                     Okręgowa Izba Urbanistów

                       z siedzibą w Warszawie   WA-154

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-10 15:24:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-10 15:29:01
  • Liczba odsłon: 1628
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006712]

przewiń do góry