Brochów   13.04.2015 r.

BP.6733.1.2015

(znak sprawy)

 

DECYZJA Nr   200.2015

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

              Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 50 ust.1 i   art.51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r.   poz. 199) po   rozpatrzeniu   wniosku   z dnia 12.02.2015r.   Pani Agnieszki Borkowskiej zam. Warszawa ul. Conrada 8/65 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brochów Kolonia, Malanowo w gminie     Brochów

 

USTALAM

 

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1.             RODZAJ INWESTYCJI: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brochów Kolonia, Malanowo    w gminie     Brochów. Długość sieci    ok. 400m.

2.             WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE   Z   PRZEPISÓW ODRĘBNYCH   w zakresie warunków zawartych w art. 54 pkt 2   ustawy z dnia 27.03.2003r o   planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym:

a)   rodzaj zabudowy:   obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,

b) funkcja zabudowy:   sieć wodociągowa,

      c) warunki i wymagania   ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

o             lokalizację inwestycji   ustala się w wyznaczonych liniach rozgraniczających inwestycji wskazanych na załączniku graficznym do decyzji,

o           przy   istniejących układach komunikacyjnych i na ich terenie lokalizację inwestycji   ustala się z zachowaniem następujących zasad:

  - w liniach rozgraniczających drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid. 40 (docelowa szerokość w liniach rozgraniczających 15m) lub poza liniami rozgraniczającymi dróg z   zachowaniem przepisów odrębnych,

o             dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska, uwarunkowań terenowych i rozwiązań technologicznych, jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają,

o           sieć wodociągową   na terenach otwartych rolniczej przestrzeni produkcyjnej   prowadzić w miarę możliwości wzdłuż   granic własności i wzdłuż istniejących liniowych systemów infrastruktury   technicznej,

o             gabaryty urządzeń wg przepisów normatywnych, stosowanie materiałów posiadających atest jakości, rozwiązania techniczne i materiały wg obowiązujących norm,

o           zakaz ingerencji w zieleń wysoką przydrożną,

o             obowiązek rekultywacji gruntu po ułożeniu sieci wodociągowej,

d)          warunki   ochrony środowiska: teren   objęty   jest   formą   ochrony   przyrody jako:

-           otulina Kampinoskiego   Parku Narodowego,   dla którego   obowiązują   przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.09.1997r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz.U. Nr 132 poz. 876): ogrodzenie winno umożliwiać migrację drobnych przedstawicieli fauny, ochrona zieleni wiejskiej – zadrzewień, zakrzewień,

-             inwestycja   nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

-           w trakcie budowy i eksploatacji obiekt budowlany nie może powodować przekroczenia określonych standardów jakości środowiska,

e)          ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków: nie występują obiekty podlegające ochronie na podstawie   ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j.   Dz. U. z 2014 r., poz.1446),

f)           obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

-           obsługa komunikacyjna z drogi   gminnej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 40,

-             zaopatrzenie w wodę w oparciu o istniejącą sieć wodociągową,

-           dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych    i naziemnych wynikające z przepisów szczególnych,

g)          ochrona interesów osób trzecich: obiekty i roboty budowlane mogą   być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2013r.     poz. 1409 z późn. zm.):

- zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek;

- zabudowa i zagospodarowanie terenu   nie może ograniczać korzystania z wody,    energii elektrycznej   oraz środków łączności dla obiektów- zlokalizowanych na innych działkach;

- realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

h)          linie rozgraniczające   inwestycji i linie rozgraniczające dróg oznaczono na mapie   sytuacyjno-wysokościowej   w skali 1:1000 stanowiącej   załącznik Nr 1    do decyzji;  

i)           W przypadku kolizji z urządzeniami melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów -   obowiązuje przestrzeganie    przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.). Zabrania się niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych.

j)           Obiekty   budowlane odpowiadać   muszą   przepisom   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury   z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych   jakim   powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),

k)          Projekt budowlany   musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25.04.2012r.   w   sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462).

 

UZASADNIENIE

            Pani Agnieszka Borkowska zam. 01-922 Warszawa ul. Conrada 8/65   wystąpiła   z wnioskiem o   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci wodociągowej   w miejscowości Brochów Kolonia, Malanowo   w gminie   Brochów.

            Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy nie stoją w sprzeczności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

            Powyższa inwestycja w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 518 z późń. zm.) stanowi cel publiczny w rozumieniu tej ustawy.

            Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199) właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez sołtysa oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.  

            Obwieszczenie i zawiadomienie z dnia 13.02.2015 r. przesłano również do Sołtysów wsi Brochów-Kolonia i Malanowo z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

            W terminie 7 dni   przewidzianym w zawiadomieniu do organu nie wpłynęły od stron postępowania żadne wnioski czy tez uwagi oraz zastrzeżenia odnośnie projektowanej inwestycji.

                        Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r.   poz. 199) projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa., Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r.   poz. 199) , Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska   w Warszawie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 w/w ustawy oraz Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy.

                        Organy uzgadniające nie zajęły stanowiska w terminie 14-21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W związku z powyższym zgodnie z art. 53 ust. 5 i 5c cytowanej ustawy, uzgodnienie uważa się za dokonane.

                        Działając na podstawie art. 9, 10 § 1 i 49 kpa oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ w dniu 31.03.2013r. w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Brochów, zawiadomił wszystkie strony postępowania o wydanych postanowieniach oraz o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia. W terminie 7 dni przewidzianym w obwieszczeniu do organu od stron postępowania nie wpłynęło żadne oświadczenie.

            Rozpatrując niniejszą   sprawę   stwierdza się, że teren objęty inwestycją nie posiada miejscowego planu zagospodarowania   przestrzennego. W związku z powyższym,   stosownie do art. 50 ust.1 i   art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy   z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r.   poz. 199)   celem   decyzji   jest   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o   przepisy w/w ustawy.

Mając na względzie wymagania ochrony walorów krajobrazowych i kształtowania ładu przestrzennego (art. 54 ust. 1 pkt 2a    ustawy   z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym) i w związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które     umieszczono w pkt   2c niniejszej decyzji.

Odnosząc się do art. 53 ust.3 w/w ustawy dokonano analizy warunków zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych. W   wyniku tej analizy stwierdzono:  

1)          warunki i zasady zagospodarowania terenu   oraz jego zabudowy   wynikają z wymogów technologicznych i są zgodne z przepisami odrębnymi:

·            istnieje rolnicza przestrzeń produkcyjna   i droga publiczna na przedmiotowych działkach i   na działkach sąsiednich. Przedmiotowa inwestycja służy zaopatrzeniu w wodę   planowanej zabudowy     i   służy zapewnieniu standardów obsługi ludności – zaopatrzenie w wodę mieszkańców stanowi zadanie własne gminy.

·            działki   posiadają   dostęp do dróg   publicznych   -     gminnej   oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 40;

·             istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla obsługi zamierzenia budowlanego - zaopatrzenia w wodę   z istniejących wzdłuż drogi gminnej,   systemów;

·            teren zajęty pod inwestycję    nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych     na cele nierolnicze – realizacja sieciowych elementów urządzeń infrastruktury technicznej,    nie wpływa na ustalenie innego niż rolniczy sposobu użytkowania terenu i nie powoduje zmiany przeznaczenia terenu,

·             parametry i wskaźniki zabudowy określono odnosząc się do wymogów technologicznych ze względu na rodzaj zabudowy - obiekty infrastruktury technicznej,

·            stan faktyczny i prawny terenu:   inwestycja prowadzona jest na działkach   Nr ewid.   29/1   w obrębie Brochów Kolonia   i nr ewid. 54   w obrębie Malanowo   będących własnością prywatną oraz dz. Nr ewid. 40 w obrębie Brochów Kolonia -   droga gminna.

·            decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi - na podstawie dostępnego w formie elektronicznej programu Systemu Informacji Prawnej LEX przeprowadzono specyfikację powszechnie obowiązujących przepisów odrębnych w celu ustalenia na ich podstawie warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

 

W wyniku analizy ustalono, że   wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden   przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty    orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

1.          Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio (art. 58 ust.2).

2.             Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.             Stosownie do art. 39 ust. 3   Ustawy z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych   (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. zm.) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

4.          Zgodnie z art.122 i    w związku z art. 9 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 145 z późn. zm.) na odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

5.             Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

6.          Decyzja niniejsza może być wydana po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r.   poz. 199):

-           z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego,

(projekt decyzji doręczony według zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia 2.03.2015r. i stosownie do art. 53 ust. 5 cytowanej ustaw, niewyrażenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, uznaje się za uzgodnienie decyzji),

-           z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,

(projekt decyzji, doręczony według zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia 9.03.2015r. i stosownie do art. 53 ust. 5c cytowanej ustawy, niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, uznaje się za   uzgodnienie decyzji),

 

 

-           z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych – Inspektorat w Sochaczewie

(projekt decyzji doręczony według zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia 4.03.2015r. i stosownie do art. 53 ust.5   cytowanej ustaw, niewyrażenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez WZMiUW, uznaje się za uzgodnienie decyzji).

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa   za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

1.             Załącznik Nr 1 – załącznik graficzny do decyzji sporządzony na mapie zasadniczej w skali   1:1000,

2.             Załącznik Nr 2 – wykaz stron postępowania,

 

 

Otrzymują:

1.             Wnioskodawca

P. Agnieszka Borkowska

ul. Conrada 8/65

01-922 Warszawa

2.          strony postępowania wg wykazu stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej decyzji

3.          a/a

 

Sporządziła: mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

                     upr,. urbanistyczne Nr 1500


Załącznik Nr 2

Wykaz stron do sprawy znak:  BP.6733.1.2015

            Wykaz osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

RODZAJ INWESTYCJI:

Budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr   29/1, 40 w miejscowości Brochów-Kolonia obrębu: 0013 Kolonia Brochów   oraz na terenie działki nr 54 w miejscowości Malanowo obrębu: 0018 Malanowo   gm. Brochów.

 

WNIOSKODAWCA: Agnieszka Borkowska ul. Conrada 8/65, 01-922 Warszawa.

Niniejszy wykaz opracowano na podstawie:

      kserokopii wycinka z mapy ewidencyjnej która wskazuje na położenie działek względem planowanego przedsięwzięcia,

      wypisów z rejestrów gruntów.

 

Strony postępowania przez których działki przechodzi inwestycja

1 .      P. Agnieszka Borkowska

ul. Conrada 8/65

01-922 Warszawa

2.       Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

droga gminna

3.       P. Wanda Kowalewska


pozostałe strony postępowania

4.       P. Janusz i Elżbieta Krupa


5.       P. Adrian Bartosiak i Klaudia Płowiecka-Bartosiak


6.       P. Piotr Mikulski


7.       P. Robert Wiśniewski


8.       P. Wiesław Wieczorek


9.       P. Hanna i Wiesław Wieczorek


10.   Gmina Brochów droga gminna


Sprawę prowadzi :               inż. Magdalena Cętkowska
            inspektor ds. budownictwa, planowania
            przestrzennego i gospodarki gruntami

 


----------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.1.2015

 


O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 13 kwietnia 2015r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej   postępowania   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199)

z a w i a d a m i a m

 

że na   wniosek Pani Agnieszki Borkowskiej zamieszkałej ul. Conrada 8/65, 01-922 Warszawa w dniu 13.04.2015r.   została   wydana kończąca postępowanie administracyjne   Decyzja Nr   200.2015   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę sieci wodociągowej   na terenie działek o Nr ewid 29/1, 40 w miejscowości Brochów-Kolonia obrębu Kolonia-Brochów , oraz na terenie działki o Nr ewid. 54 w miejscowości Malanowo obrębu Malanowo w gminie Brochów

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów-Kolonia

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Malanowo

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 14.04.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.1.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia   31 marca 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 , 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowę sieci wodociągowej   na terenie działek o Nr ewid 29/1, 40 w miejscowości Brochów-Kolonia obrębu Kolonia-Brochów , oraz na terenie działki o Nr ewid. 54 w miejscowości Malanowo obrębu Malanowo w gminie Brochów zostały wydane postanowienia:

1.     Postanowienie znak: DOso-4082/14/15 z dnia 10.03.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

           

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

8 30 – 15 30 natomiast we wtorki   w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów Kolonia i Malanowo                             

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


-----------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.1.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 13 lutego 2015 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania w sprawie   wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm )

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.02.2013 r. zostało wszczęte   na   wniosek Agnieszki Borkowskiej zamieszkałej ul. Conrada 8/65, 01-922 Warszawa , postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·          budowie sieci wodociągowej PCV 110 o długości 400 m na terenie działek nr   29/1, 40 w miejscowości Brochów-Kolonia obrębu: 0013 Kolonia Brochów   oraz na terenie działki nr 54 w miejscowości Malanowo obrębu: 0018 Malanowo   gm. Brochów.

 

            W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)   i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)   mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne   wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów-Kolonia i Malanowo

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:   13.02.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Brochów 13.02.2015 r.

  BP.6733.1.2015

Z a w i a d o m i e n i e    

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji   celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (Tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm )

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.02.2013 r. zostało wszczęte   na   wniosek Agnieszki Borkowskiej zamieszkałej ul. Conrada 8/65, 01-922 Warszawa , postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·          budowie sieci wodociągowej PCV 110 o długości 400 m na terenie działek nr 29/1, 40 w miejscowości Brochów-Kolonia obrębu: 0013 Kolonia Brochów   oraz na terenie działki nr 54 w miejscowości Malanowo obrębu: 0018 Malanowo   gm. Brochów.

 

            Stosownie do przepisów art. 10 §1 oraz art. 73 §1 Kpa strony w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym oraz złożyć swoje ewentualne wnioski, uwagi i wyjaśnienia, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów   pokój 25 w godz. 8 30 – 15 30 .

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia   sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania   strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej   o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego   obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.    

            Ponadto informuje się, że   wydanie decyzji nastąpi niezwłocznie   po uzyskaniu wymaganych uzgodnień projektu decyzji stosownie do art. w art. 53 ust 4   ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm)w oparciu o posiadane   dokumenty.

 

Otrzymują :

1.       Wnioskodawca:

Agnieszka Borkowska

ul. Conrada 8/65

01-922 Warszawa

2.       strony postępowania według wykazu

3.       A/a

Do wiadomości :

  1. Sołtys wsi Brochów-Kolonia i Malanowo – łącznie z obwieszczeniem   z dnia 13.02.2015 r.

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2.        Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-02-13 15:46:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-17 12:28:28
  • Liczba odsłon: 921
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2838364]

przewiń do góry