Brochów, dnia 27.09.2012r.
 

Do 05 października 2012r. Gmina Brochów czeka na oferty od nauczycieli zainteresowanych poprowadzeniem zajęć w ramach projektu „DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚC” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”. Oto szczegółowe informacje na jego temat:

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa edukacyjna w ramach projektu – „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”.

2. Rodzaj zamówienia: usługi;

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości zakresu zamówienia:

Zamówienie obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w kl. IV – VI w ramach projektu „Dziecięca akademia przyszłości –wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez kluczowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” w okresie od października 2012r. do 30 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie. Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na terenie województwa mazowieckiego w latach 2012-2013 jako projekt systemowy i współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia
  i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych
  i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup
  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia będą trwały od pażdziernika 2012r. do 30 czerwca 2013 roku. Blok nieodpłatnych zajęć dodatkowych obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze
200 godzin zorganizowanych i przeprowadzonych w następującym podziale:

* zajęcia ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)– 40 godzin – 4 godziny w miesiącu

- w 2012 roku – 16 godzin

- w 2013roku -24 godziny,

* zajęcia z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych – 30 godzin – 3 godziny w miesiącu

      - w 2012 roku – 12 godzin,

      - w 2013 roku – 18 godzin;

* zajęcia z języków obcych – 40 godzin – 4 godziny w miesiącu

- w 2012 roku – 16 godzin,

- w 2013 roku – 24 godziny;

* zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego – 30 godzin – 3 godziny w miesiącu

- w 2012roku – 12 godzin,

- w 2013 roku -18 godzin.

* Zajęcia sportowo-wychowawcze – 60 godzin – 6 godzin w miesiącu

- w 2012roku -24 godziny,

- w 2013roku -36 godzin.

      Jedna godzina jest rozumiana jako 45 minut (godzina lekcyjna).

Zajęcia dodatkowe objęte projektem będą się odbywały od poniedziałku do piątku. Zamawiający dopuszcza realizację zajęć dodatkowych w soboty. Godziny zajęć dodatkowych będą ustalone z dyrektorem szkoły i realizowane zgodnie
z harmonogramem realizacji zajęć.

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

* Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym,

* Stopień awansu zawodowego - minimum nauczyciel kontraktowy,

* Przygotowanie merytoryczne do realizacji poszczególnych modułów zajęć,

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

* kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje do nauczania danej części zamówienia,

* kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego,

3. Wiedza i doświadczenie

Opis osiągnięć w pracy z uczniem.

PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U 113 z dnia 29 stycznia 2004r. z późniejszymi zmianami).

KRYTERIA OCENY OFERT I OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Kwalifikacje (kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje do nauczania danej części zamówienia oraz stopień awansu zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem).

2. Doświadczenie zawodowe (krótki opis przebiegu pracy zawodowej i potwierdzenie przez zakładu pracy zatrudnienie na stanowisku nauczyciela),

3. Osiągnięcia w pracy z uczniem (dołączyć kserokopie dokumentów).

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

w terminie do dnia 05.10.2012r godz.14.00 w Urzędzie Gminy Brochów, I piętro pok.35

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

OCENA OFERT

1. Kwalifikacje - 50%

2. Doświadczenie zawodowe - 20%

3. Program przygotowanych zajęć - 30%

INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

Umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć dodatkowych z poszczególnych modułów zostanie zawarta na okres od października 2012 do czerwca 2013r. Wynagrodzenie
za przeprowadzone zajęcia będzie płatne w dwóch ratach w grudniu za okres październik – grudzień 2012 r. oraz w czerwcu za okres styczeń – czerwiec 2013 r. Wynagrodzenie dla nauczyciela za przeprowadzenie 1 godziny lekcyjnej wraz
z obowiązującymi obciążeniami wynagrodzenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy wynosi 60 zł za godzinę lekcyjną.

DODATKOWE INFORMACJE

Formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej lub w sekretariatach szkół realizujących projekt.

 

formularz_nauczyciel_sp_brochow.doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-27 15:12:45
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-11 08:30:39
  • Liczba odsłon: 2030
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006941]

przewiń do góry