Brochów 2013-09-23

 

Informacja dotycząca wyniku naboru na stanowisko urzędnicze specjalistę ds. fundusz alimentacyjnego i stypendium szkolengo w GOPS

 

protokol_komisji_rekrutacyjnej_gops.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------

Brochów 2013-09-18

 

 

                                                             LISTA KANDYDATÓW

                                      SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Na stanowisko   ds. funduszu alimentacyjnego i stypendium szkolnego w GOPS

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do   II etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1. Winnicka Agnieszka  

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 20.09.2013 o godz 9.00 w pokoju 36 .

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Brochów

 

ogłasza nabór na stanowisko

ds. funduszu alimentacyjnego i stypendium szkolnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

 

1.       Wymagania niezbędne

na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego i stypendium szkolnego może być osoba, która:

a)posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia                 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223              poz. 1458, z późn. zm.)

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie polityki społecznej,

e) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

f)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

 

2.       Wymagania dodatkowe:

  a)znajomość ustawy o funduszu alimentacyjnym i zaliczce alimentacyjnej,

  b) znajomość ustawy o świadczeniach rodzinnych,

  c)znajomość ustawy o pomocy społecznej,

  d)biegła obsługa komputera w tym programu MS Office, fundusz alimentacyjny (programu SYGNITY), programu „Płatnik”,

  e)znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o systemie oświaty,

  f)minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w instytucjach z zakresu polityki społecznej,

  g) umiejętność pracy w zespole,

  h)samodzielność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność i komunikatywność.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  a)obsługa osób w zakresie funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,

  b)obsługa osób w zakresie przyznawania i wypłacania stypendium szkolnego,

  c)rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi,

d)współudział w opracowaniu i tworzeniu dokumentów i sprawozdań,

f)wykonywanie innych poleceń służbowych.

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)życiorys(CV),

b)list motywacyjny,

c) kserokopie świadectw pracy lub dokumentów potwierdzający staż pracy,

d)kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

e)kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o pracę,

g)kserokopia dowodu osobistego poświadczona za zgodność z oryginałem,

h)oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie na ww. stanowisku nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie na ww. stanowisku ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 

j)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgonie   z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr.101, poz. 926, z późn. zm.) oraz utawą z dnia 18 grudnia 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r.nr.223, poz.1458, zpóźn. Zm.)

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy Brochów, 05-088 Brochów, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego i stypendium szkolnego w terminie do dnia 16 września 2013r. do godziny 15.00.

 

Zgłoszenie kandydatów po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Otwarcie złożonych aplikacji nastąpi dnia 18 września 2013r o godzinie 10.00

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.brochow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

           

 

                                                                                    (-) Wójt Gminy

                                                                                      Andrzej Fijołek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-02 11:43:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-23 10:11:42
  • Liczba odsłon: 1807
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3995959]

przewiń do góry