Brochów, dnia 19 września 2014 r.

 

 

OŚ.GO.6232.9.6.2014

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

            Wójt Gminy Brochów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o opracowywaniu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów”.

 

            Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

 

            W związku z powyższym informuje się, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone :

·          w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ,

·          ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów , pok. nr 21, w godzinach 8:00 – 15:30),

·          za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: m.zarzycki@brochow.pl

w terminie do dnia 17 października 2014 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgenicznego oddziaływania na środowisko.

 

Dokumentacja postępowania, na którą składa się:

1.       Projekt "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów",

2.       wersja do konsultacji społecznych "Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów",

3.       pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r. znak WOOŚ-I.411.168.2014.ARM oraz pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora w Warszawie z dnia 2 lipca 2014 r. znak ZNS.9022.1.00065.2014.DB ,

jest wyłożona do wglądu w dniach od 25 września 2014 r. do 17 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów , pok. nr 21, w godzinach 8:00 – 15:30 oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: www.brochow.bip.org.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”.

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

mgr inż Andrzej Fijołek

 

 

 

Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.       Strona internetowa www.brochow.bip.org.pl.

3.       Tablice ogłoszeń w Sołectwach na terenie Gminy.

4.       A/a.


2014_09_19_go_brochow_szczegolowa_arkusze.pdf

2014_09_19_go_prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_pua_brochow.pdf

2014_09_19_go_program_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_2014_broch.pdf

2014_09_19_go_pwis_zakres.pdf

2014_09_19_go_rdos_zakres.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-25 10:56:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-25 12:01:28
  • Liczba odsłon: 2201
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996006]

przewiń do góry