wynik_postepowania

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Brochów, dnia 20.03.2013 r.

OŚ.6232.3.1.2013

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

I.       Zamawiający:

            Gmina Brochów

            Brochów 125,

            05 – 088 Brochów

            Tel.: (22) 725 70 03

            Fax. (22) 725 70 03 wew.13.

 

zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. ,,Wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie Gminy Brochów wraz z ich oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów oraz opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania przedmiotowego dokumentu na środowisko”

 

II. Przedmiot zamówienia:

           

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

               Wykonanie inwentaryzacji zasobów azbestowych na terenie gminy Brochów wraz z ich     oceną stanu i stopniem pilności usunięcia w/w wyrobów oraz opracowanie programu             usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów wraz z             przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania przedmiotowego dokumentu na             środowisko.

 

              Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu w 4 egz. w wersji                      papierowej i w 4 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD w formacie doc.

              

              Program usuwania wyrobów zawierających azbest w formie wydruku i elektronicznej                 powinien zawierać informację, iż został sfinansowany/współfinansowany w ramach                    realizacji   zadania wynikającego z ,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-          2032”.

 

               Szacuje się, że na terenie Gminy Brochów znajduje się ok. 131142,17 m 2 wyrobów             zawierających azbest.

 

 1. Zakres zamówienia obejmuje:

ü       przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Brochów wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania

 

ü       przeprowadzenie inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu z natury oraz na podstawie informacji uzyskanych przez Wykonawcę od właścicieli lub zarządców nieruchomości, pracownicy Wykonawcy są zobowiązani zweryfikować wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Brochów,

 

ü       dla każdego obiektu, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest należy przeprowadzić ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089),

 

ü       kartę oceny wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla właściciela/zarządcy nieruchomości, drugi dla Zamawiającego,

 

ü       podczas przeprowadzania inwentaryzacji wykonawca zbierze informacje od właścicieli lub zarządców nieruchomości na temat terminu planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest,

 

ü       dane uzyskane z inwentaryzacji z danymi na temat stanu pilności i planowanego terminu usunięcia należy przedłożyć Zamawiającemu w formacie .xls

 

ü       opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brochów wraz z przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania przedmiotowego dokumentu na środowisko. Układ i zawartość programu należy opracować w konsultacji z Zamawiającym.

 

   Program ma zawierać m.in.

- ogólny opis Gminy Brochów,

- ilość zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest podaną w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności, w podziale na wyroby zawierające azbest znajdujące się na terenie nieruchomości będących własnością:

-         osób fizycznych,

-         osób prawnych, w tym: jednostek samorządu terytorialnego, PKP, MON,

- harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest;

- kalkulację kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, uwzględniającą:

-   informację o odległości składowiska/składowisk odpadów zawierających azbest

    [km] i pobieranych tam opłatach [zł/m 2 , zł/Mg],

- informację o cenach demontażu i cenach transportu [zł/m 2 , zł/Mg] stosowanych

  przez operujące na terenie powiatu uprawnione firmy.

- aktualne dane na temat możliwości źródeł finansowania działań związanych z usuwaniem           azbestu.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

      nie dłuższy niż do dnia 01.10.2013 r.

 

IV. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:

          Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej: www.brochow.pl , tablicy ogłoszeń        Urząd   Gminy   Brochów.

 

V. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej        szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

   Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój nr 27, tel.: (22) 725 70 03, wew. 24 lub e-mail: a.walisiewicz@brochow.pl .

 

 

VI. Kryteria wyboru ofert:

          Kryteria wyboru oferty będzie cena ofertowa (100 %).

 

VII.   Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie dokumentów i        oświadczeń:

1. Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym sporządzonym wg załącznika nr 1,      podpisanym przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Cena za wykonanie      zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i      efektywnego wykonania zamówienia, w tym koszty przeprowadzenia spisu z natury i oceny      stanu wyrobów zawierających azbest.

 

2. Do oferty należy załączyć:

- oświadczenie według załącznika nr 2 .

- wykaz wykonanych usług wg załącznika nr 3.

- dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie.

 

VIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz formę        jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):

       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

       a) posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu        zamówienia,

       b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.

       c)   wykazali wykonanie co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu programu        usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją lub jednej usługi polegającej na inwentaryzacji        wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

IX.     Sposób przygotowania oferty:

       ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,

 

X. Miejsce i termin złożenia ofert:

1.   Ofertę należy złożyć do dnia 25.03.2013 r. do godziny 8.00.

2. ofertę należy złożyć:

- za pośrednictwem faksu (22) 725 70 03 wew.13.

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: a.walisiewicz@brochow.pl . do dnia 25.03.2013 r. do godziny 8.00.

3. Oferty należy niezwłocznie potwierdzić drogą pisemną. Wszystkie dokumenty powinny być             złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez          upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

      4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

 

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za       pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.brochow.pl . Wybrany Wykonawca zostanie dodatkowo poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail osoby wskazanej w ofercie do kontaktu oraz pisemnie.

 

 

            Składający zapytanie ofertowe uzależnia zawarcie umowy na wykonanie wyżej wymienionego zadania od otrzymaniu dotacji przez Zamawiającego z Ministerstwa Gospodarki. W przypadku, gdy Zamawiający nie otrzyma dotacji nie dojdzie do zawarcia umowy z Wykonawcą.

 

 

Załączniki:

 1. FORMULARZ OFERTOWY
 2. OŚWIADCZENIE
 3. WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

 

 

1_zapytanie_ofertowe.pdf

 

2_zalaczniki_do_zapytania_ofertowego.doc

 

                                                                                                Sporządziła

                                                                                        Agnieszka Walisiewicz

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-20 15:28:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-25 12:47:33
 • Liczba odsłon: 1883
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006769]

przewiń do góry