Informacja o wynikach naboru na stanowisko – Inspektor

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko została wybrana Pani Anita Leonarczyk

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anita Leonarczyk spełnia wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

Brochów 28-10-2021

 

******************************************************************************

Lista Kandydatów na wolne stanowisko pracy: Inspektor, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów pod katem wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:

Pani Anita Leonarczyk

**************************************************************************************************************

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BROCHOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie

Brochów 125, 05-088 Brochów

 

Wymiar pracy: pełny etat

Planowane zatrudnienie:

 

1.Wymagania niezbędne

Obywatelstwo polskie

Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Nieposzlakowana opinia

Wykształcenie wyższe – (preferowane w kierunku: zarządzanie)

Pięcioletni staż pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

Certyfikat potwierdzający: znajomość podstawowych zagadnień i umiejętności związanych z: korzystaniem z komputerów, Internetem i usługami internetowymi, w tym przeglądaniem stron, efektywnym wyszukiwaniem informacji, komunikacją online i pocztą elektroniczną, tworzeniem i zarządzaniem plikami oraz bezpieczeństwem danych, znajomością aplikacji do edycji tekstu, znajomością budowy arkusza kalkulacyjnego, umiejętnościami tworzenia dokumentu, modyfikowania go i dokonywania obliczeń.

Szkolenie z zakresu prowadzenia windykacji w jednostkach samorządu terytorialnego albo jednostkach budżetowych lub zakładach budżetowych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Znajomość przepisów ustaw: Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy prawo budowlane, Ustawy o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 

2.  Wymagania preferowane:

Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi, dobrej organizacji pracy i myślenia strategicznego

Samodzielność, komunikatywność, zdolność podejmowania decyzji, odporność na stres

Znajomość struktury GZGK oraz infrastruktury i charakterystyki Gminy Brochów

Rzetelność, odpowiedzialność, systematyczność

Wysoka kultura osobista

Umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych

Umiejętność praktycznego stosowania przepisów

Umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych

Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych

Bardzo dobra organizacja czasu pracy

Dyspozycyjność

Biegła znajomość sprzętu komputerowego

Aktywność w doskonaleniu własnych umiejętności

 

3.Zakres podstawowych obowiązków:

Realizacja zadań GZGK wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Wystawianie faktur wynikających z umów cywilnoprawnych, m. In. Za dostarczoną wodę, za odbiór ścieków

Wystawianie not księgowych i not odsetkowych

Windykacja należności z tytułów, o których mowa w pkt. 2

Prowadzenie postępowań odnośnie umarzania, odraczania, bądź rozkładania na raty należności o charakterze cywilnoprawnym

Wydawanie warunków technicznych na przyłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacji

Obsługa interesantów

Przyjmowanie zgłoszeń o awarii wodociągu i kanalizacji

Przygotowywanie projektów umów z odbiorcami o dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Prowadzenie rejestru zawartych umów

Rozliczanie inkasenta

Prowadzenie ewidencji zużycia wody przez poszczególnych odbiorców

Przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.

 

4.  Warunki pracy:

Wymiar czasu pracy: pełny etat – średnio 40 godzin tygodniowo.

Praca na stanowisku urzędniczym,  wymagającym odporności na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych

Praca o charakterze administracyjnym,  kontaktów z instytucjami i innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań. Praca w siedzibie Urzędu Gminy Brochów.

 

5.Wymagane dokumenty:

List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do naboru

Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

Kserokopie dyplomów oraz świadectw potwierdzających wykształcenie

Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Inspektor w GZGK

Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 

6.Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 

Oferty należy składać w terminie do 25.10.2021 r. do godziny 10:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Inspektor w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brochowie” na adres Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Gminy Brochów. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Wszystkie dokumenty znajdujące się w kopercie powinny być podpisane „za zgodność z oryginałem”  przez kandydata.

 

7.Przebieg postępowania w sprawie naboru

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brochów

W konkursie będą mogli wziąć udział kandydaci, którzy spełnią niezbędne wymagania formalne. Lista kandydatów zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie spełniły wymagań formalnych naboru, można będzie odebrać w okresie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia informacji w BIP-ie

Komisja Konkursowa działa dwuetapowo

I Etap to zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania

II Etap to przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e-mail o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Wybrany kandydat, przez zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności

Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązaniu stosunku pracy

W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza

 

 

 

 

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-13 15:45:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-28 15:12:26
  • Liczba odsłon: 1886
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998355]

przewiń do góry