Brochów, dnia  14.06.2016 r.

     ZG/001/2016

 

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wójt Gminy Brochów informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 – tekst jednolity) – w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na zadanie pn.: „Zapytanie ofertowe dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej (traktorek)” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

W ramach postępowania wpłynęły następujące oferty :

1)    Z.H.U „SERVIS” s.c   Bartosz I Zbigniew Szymańscy

 Naprawa Maszyn Budowlanych i Urządzeń Ogrodniczych.

              Kozłów Biskupi ul. Sochaczewska 13, 96-513 Nowa Sucha

2)    JAKUBTECH   Jakub Piekarzewicz 

 Wojska Polskiego 4 , 46-300 Olesno

3)    Las i Ogród- service   Piotr Słupkowski

ul. Wesoła 5 , 97-300 Piotrków Tryb.

4)    Markab Ogród      ul. Spółdzielcza 7, 84-240 Reda

5)    „ OGRÓD- SERVICE” Sp.J. Godek & Godek  ul. Kołobrzeska 34a, 10-432 Olsztyn

 

 

Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Z.H.U „ SERVIS” s.c  Bartosz I Zbigniew Szymańscy  Naprawa Maszyn Budowlanych i Urządzeń Ogrodniczych. Kozłów Biskupi ul. Sochaczewska 13, 96-513 Nowa Sucha , która wynosi 9 699zł i spełnia wszystkie wymogi zamawiającego.

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 30.05.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Urząd Gminy

Brochów 125

05-088 Brochów

tel.22 725-70-03


ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

14 000 euro na zadanie pod nazwą:

dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej (traktorek) przeznaczonej

do koszenia murawy boiska sportowego


I. Przedmiot zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej kosiarki samojezdnej (traktorek)

przeznaczonej do koszenia murawy boiska sportowego.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Specyfika głównych wymagań:

1) moc silnika [KM]: od 12do 17

2) ilość cylindrów: 1

3) system elektryczny[V]: 12

4) akumulator [Ah]: 24

5) układ napędu: hydrostatyczny

6) wysokość cięcia [mm]: od 30 do 90

7) szerokość koszenia [cm]: od 90 do 100

8) wyrzut: tylny z koszem na trawę

9) kosz na trawę skoszoną [l]: od 300 do 350

10) system opróżniania kosza: ręczny lub elektryczny z miejsca operatora – bez zsiadania

11) opony przeciw niszczeniu darni: tak

12)oświetlenie robocze: przednie

13)jazda po zboczach: o nachyleniu minimum do 9°

14)licznik godzin: tak

15)zbiornik paliwa: minimum 6l

16)waga: poniżej 300kg

Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostawa powyższego sprzętu do Urzędu Gminy w Brochowie

w terminie ustalonym z Zamawiającym. Dostawa sprzętu ma być dokonana w sposób jednorazowy - w dni robocze w godzinach 8.00 – 16.00.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji najpóźniej 2 dni przed planowaną

dostawą o terminie dostawy.


III Termin realizacji zamówienia: do 13.06.2016 r.


IV Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać: a.krawczyk@brochow.pl lub gmina@brochow.pl albo ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie.

V Opis sposobu przygotowywania ofert, forma składania dokumentów:

  • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.VI Informacja o dokumentach składających się na ofertę:

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

- Oferta wraz z opisem


VII Osoba uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień w

siedzibie zamawiającego jest:

w sprawach merytorycznych i formalnych: Artur Krawczyk tel.516-156-693


VIII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,

siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,

uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo

miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty

b) zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. a na stronie internetowej pod

adresem: gmina@brochow.pl

2. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy jest zobowiązany do przedłożenia:

-specyfikację techniczną przedmiotu dostawy zawierającą szczegółowe

parametry oraz opisy, zdjęcia itp.

IX Istotne dla wnioskodawcy postanowienia umowy:

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na przedmiot dostawy nie mniejszej niż 12

miesięcy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

2. Wykonawca zapewni w okresie gwarancji bezpłatny serwis usterkowy przedmiotu

umowy.

3. Oferowany przedmiot umowy musi posiadać:

a).Instrukcję obsługi w języku polskim

b).Kartę gwarancyjną

4. Przekazanie przedmiotu dostawy nastąpi na podstawie protokołu odbioru,

sporządzonego w dniu dostawy.

5. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie faktury VAT.

6. Obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego

wykonania będzie kara umowna.

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego

b) brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie

wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 %

wynagrodzenia umownego brutto.


X Termin płatności: przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury VAT


XI Termin ważności oferty:14 dni


XII Kryterium wyboru ofert: najniższa cena brutto

Cena oferty powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc

po przecinku.

Dodatkowe kryteria:

-gwarancja dłuższa do 12 miesięcy

-serwis,


XII Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  1. odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podawania przyczyn,

  2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

  3. zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,   

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-03 12:14:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-14 15:21:28
  • Liczba odsłon: 1681
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996078]

przewiń do góry