Brochów 15-07-2016

W zwązku z zapytaniem wpłynęła jedna oferta:

  1. ROBIK Robert Łyczywek, 05-155 Leoncin, Mała Wieś Przy Drodze 16---------------------------------------------------------------------

Brochów,   dn.08.07.2016

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Zamawiający :

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie
Brochów 27

05-088 Brochów

Tel/fax   22 725 70 59  

e-mail spbrochow@poczta.onet.pl

 

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi remontowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8.:

 

1. Przedmiot zamówienia :

 

Remont korytarza   – wymiana podłogi    na gres.

- przygotowanie podłoża do położenia gresu na powierzchni ok.170 m 2 ;

- ułożenie gresu na powierzchni ok.170 m 2 ;

- przyklejenie cokołu ciętego z gresu identycznego jak na podłodze na długości ok.80mb.

2. Gres zostanie zakupiony przez Szkołę, pozostałe materiały przez Wykonawcę.


Wskazane jest zapoznanie się z zakresem robót na miejscu w Szkole Podstawowej
im. Fryderyka Chopina w Brochowie przed wypełnieniem oferty i podaniem ceny.

2. Termin realizacji zamówienia:   do 2 3 sierpnia 2016r.

 

3. Kryteria wyboru : cena – 100 %

 

4. Okres gwarancji : 36 miesięcy

 

5. Miejsce i termin złożenia oferty : Szkoła Podstawowa im.F.Chopina w Brochowie
do dnia 15.07.2016 roku do godz. 10
. 00 .

Oferty można składać osobiście, przesyłać faksem: 22 725 70 59, drogą e-mailową: spbrochow@poczta.onet.pl lub pocztą, kurierem.

6. Termin i miejsce badania ofert : 15.07.2016 roku w   Szkole Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marzena Dobrzyńska
tel. 606 490 346

8. Sposób przygotowania oferty : ofertę podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

9. Sposób obliczenia ceny : oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zamówienia

10. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w ogłoszeniu
o zamówieniu.

11. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu
o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o zamówieniu z zastrzeżeniem pkt. 14.

12. W ybrany Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do złożenia oferty
w formie pisemnej ( w przypadku przesłania oferty faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

13. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania poprzez zamieszczenie informacji na   tablicy ogłoszeń i   stronie internetowej Szkoły Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie.

14. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

 

 

 

 

 

 

                                                                     Marzena Dobrzyńska
                                                                  dyrektor szkoły

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania na wykonanie robót remontowych w szkole - Przedmiar


1.Remont korytarza – wymiana podłogi na gres

1.         

Lp.

Opis

Jm

poszcz
1.

Wyrównanie podłoży betonowych przez frezowanie

m 2

169,945

2.

(z.VII) Gruntowanie podłoży   - powierzchnie poziome

m 2

169,945

3.

( z VII) Warstwy wyrównujące
z zaprawy wyrównującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m 2

m 2

169,945

4.

(z.VII) W) Warstwy wyrównujące
z zaprawy wyrównującej – dodatek lub potracenie za zmianę grubości   o 1 mm

m 2

169,945

5.

(z.VII) Gruntowanie podłoży – powierzchnie poziome

m 2

169,945

6.

Posadzki jedno i wielobarwne   z płytek
z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm układane metodą regularną na zaprawie klejowej gr. 3 mm

m 2

169,945

7.

Cokoliki   z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej

m 2

80.070

 

 

 

 

 

.............................................................

Pieczęć wykonawcy

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa

im.F.Chopina w Brochowie
Brochów 27
05-088 Brochów

 

 

 

 

Formularz oferty

 

NAZWA WYKONAWCY _____________________ _____________________________________

Adres wykonawcy ___________________________________________ ____________________

tel.__________________ fax _________________ e-mail _______ ________ ________________

NIP _________________________________ REGON ______ _______________________

 

 

1.       Przystępując do udziału w postępowaniu na :

Remont korytarza – wymiana podłogi   na gres

 

1 . Oferujemy wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia, za:

cenę ofertową brutto w wysokości:.................................................... zł

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Cena ofertowa brutto uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu, a także obejmuje wszelkie inne koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia oraz podatek VAT.

 

2. Oświadczamy, że akceptujemy warunki Zamawiającego określone w ogłoszeniu o zamówieniu.

3. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki Zamawiającego dotyczące terminów usuwania usterek.

5. Warunki płatności określone zostaną w zawartej umowie.

 

 

 

 

 

 

........................................                                                                                                                                                               ......................................................................

        /miejscowość i data/                                             / czytelny podpis Wykonawcy/

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klekowicka Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-07-11 20:32:50
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-04 10:59:09
  • Liczba odsłon: 2009
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006813]

przewiń do góry