WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 29.01.2013 r.


OŚ.6220.12.2012.
INFORMACJA

o wydaniu decyzji


Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję, że została wydana decyzja Nr 21 z dnia 29.01.2013 r., znak OŚ.6220.12.2012., o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:


,,Przebudowa drogi gminnej nr 380120W w miejscowości Tułowice na długości 1540 mb

od km 0 + 000 do km 1 + 540 ’’


na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów .

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

Według art. 85 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.
WÓJT

                                                                                mgr inż. Andrzej FijołekWywieszono dnia:

Zdjęto dnia:
Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.

 2. Sołtys wsi Tułowice z prośbą o wywieszenie decyzji na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów..

 4. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

 5. A/a

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-01-29 16:16:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-29 16:16:44
 • Liczba odsłon: 1450
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998246]

przewiń do góry