WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 18.10.2013 r.

OŚ.6220.8.2013

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

ul. Traugutta 18

 

 

 

 

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze m.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbiórki wału przeciwpowodziowego rz. Bzury, która zostanie wykonana w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

 

,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów.”

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedkładam:

ñ  kserokopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, złożonego w dniu 08.10.2013 roku, poprawionego dnia 14.10.2013 r. i uzupełnionego 16.10.2013 r.

ñ  kartę informacyjną przedsięwzięcia poprawioną dnia 14.10.2013 r.,

ñ  oraz informuję, że dla wyżej wymienionych działek ewidencyjnych występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

   Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20. W związku z tym w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267.)

  

 

 

 

                       

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek                                                                              

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Otrzymują:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

2. A/a

 

 

 

Do wiadomości:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy.

2. Sołtys wsi Przęsławice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. Sołtys wsi Kamion z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

 

 

Wywieszono na:

1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

4. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-18 12:40:41
  • Liczba odsłon: 2040
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998325]

przewiń do góry