Informacja o wynikach naboru
 
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie
 
Wójt Gminy Brochów
Informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrany został Pan Krawczyk Artur
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan   Krawczyk Artur spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskał największą ilość punktów od komisji.

                                                                                             

                                                                                                 Wójt Gminy
                                                                                                   Piotr  Szymański
 
Brochów 2015.05.15


------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 28.04.2015


Lista Kandydatów spełniających wymagania formalnena wolne stanowisko pracy – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego


informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby: 


Pan Krawczyk Artur

Pan Łuczak Karol

Pan Steczyszyn Piotr


Wszystkie osoby zostaną poinformowane telefonicznie o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.Komisja w składzie:


Jarosław Hernik

Łukasz Kopka

Wioletta Dobrowolska -------------------------------------------------------------------------------------------


Wójt Gminy Brochów

OGŁASZA NABÓR

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

– Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej


 

I. Nazwa i adres jednostki .

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Brochowie

Brochów 125

 

II. Określenie stanowiska.

- kierownicze stanowisko urzędnicze : Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brochowie

 

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata .

-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

- co najmniej pięcioletni staż pracy,

-  nieposzlakowana opinia,

 

IV. Wymagania dodatkowe.

1) znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów z zakresu administracji samorządowej oraz procedury administracyjnej,

2) umiejętność organizacji pracy,

3) zdolności organizacyjne, kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji,

4) umiejętność pracy w zespole,

5) biegła znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji,

6) prawo jazdy kat. B,

7) dyspozycyjność,

8) doświadczenie w pozyskiwaniu środków z UE i w zakresie zarządzania projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej,

9) orientacja w zagadnieniach z zakresu prawa zamówień publicznych.

 10) wykształcenie wyższe techniczne

 

V. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku.

Głównymi zadaniami zakładu są:

·        - zaopatrzenie w wodę do picia i dla potrzeb gospodarczych

·        - utrzymanie i zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków,

·       - utrzymanie stałej sprawności technicznej urządzeń wodociągowych, studziennych i kanalizacyjnych będących w administracji zakładu,

·        - sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad urządzeniami wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

·        - obliczanie i pobór opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków,

·        - remonty i konserwacja studni publicznych w ramach przekazywanych środków na ten cel,

·        - określenie kierunków rozwoju zakładu dla perspektywicznego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

·        - remonty dróg, ulic, placów, chodników i mostów gminnych,

·        - zimowe utrzymanie dróg,

·        - zaopatrzenie w ciepło i ciepłą wodę domów jednorodzinnych w Brochowie i Budynku Zdrowia podłączonych do Gminnej Kotłowni,

·        - sprawowanie nadzoru technicznego nad kotłownią,

·        - obliczanie i pobór opłat za dostawę ciepła i ciepłej wody,

·        - remonty i bieżąca konserwacja urządzeń kotłowni,

·        - nadzór nad pracami porządkowymi wykonywanymi w terenie w ramach prac wykonywanych nieodpłatnie na cele społeczne, robót publicznych i prac interwencyjnych,

·        - prace zlecone przez Wójta Gminy Brochów.

 

Do głównych zadań kierownika należeć będzie

a) kierowanie bieżącą działalnością Zakładu,
b) dysponowanie i rozporządzanie środkami finansowymi oraz odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
c) ustalanie rocznych planów techniczno-ekonomicznych Zakładu i ich wykonanie,
d) opracowywanie informacji i sprawozdań z działalności Zakładu,
e) współpraca przy opracowywaniu materiałów do projektu budżetu gminy,
f) dbanie o dobre wyniki ekonomiczne zakładu,
g) zabezpieczenie majątku Zakładu przed dewastacją, kradzieżą i pożarem,
h) zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
i) opracowanie regulaminu organizacyjnego zakładu, regulaminu pracy oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych dla dobrego funkcjonowania Zakładu.

 

VI. Warunki pracy na stanowisku.

- praca administracyjno – biurowa wykonywana w jednostce  połączona z wyjazdami służbowymi,

- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

- stanowisko pracy z dostępem do komputera,

- kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami GZGK,

- wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1786 ze zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Brochów w przedmiocie maksymalnego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W marcu 2015 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

 

VIII. Wymagane dokumenty.

- list motywacyjny,

- koncepcja funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

- życiorys (cv) z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z KRK),

- oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji  (zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182),

-kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (j.t. dziennik ustaw z 2014 r., poz. 1202), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 

 

IX. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów w terminie do dnia 24 kwietnia 2015 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz.U z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.)”

 

 

X. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmie analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Wójta Gminy.

 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu .

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzanego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.  

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Brochów, dnia 07 kwietnia 2015 roku.

                                                                          

 

                                                                                                                          Wójt  Gminy

                                                                                                                       Piotr Szymański

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-08 13:40:24
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-17 14:19:17
  • Liczba odsłon: 2720
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998423]

przewiń do góry