WÓJT GMINY

     Brochów

Brochów, dnia 12.12.2017 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów informujące o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

 

Na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; dalej jako k.p.a.) oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Wójt Gminy Brochów zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczęte na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 29.04.2016 r., nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 k.p.a.

   Powodem nie załatwienia sprawy w terminie jest jej skomplikowany charakter oraz pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 listopada 2017 r. (data wpływu do organu 05.12.2017 r.) znak: WOOŚ-I.4242.133.2017.AWI.6, informujące organ prowadzący postępowanie, że z uwagi na konieczność szczegółowej analizy dokumentacji przedłożonej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ,,Łasice”, w gminie Brochów, wyznacza nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia do dnia 14 grudnia 2017 r.

   Wobec powyższego, na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), wyznaczam nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 31.01.2018 r.

 

      Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 12.12.2017 r.

 

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

   Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie - Wójta Gminy Brochów.

   Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

 

   

            Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

   Na podstawie 36 § 2 k.p.a., ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

   Według art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

 W art. 49 § 2 wyżej wymienionej ustawy czytamy, że dzień w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

   W myśl art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

 

 

z up. WÓJTA

                                                                                    mgr Wioletta Dobrowolska

Sekretarz Gminy

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), poprzez umieszczenie na: tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz na tablicach ogłoszeń sołectw:  Tułowice, Łasice, Witkowice.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.       na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.       na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn,

4.       na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn,

5.       na tablicy ogłoszeń sołectwa Tułowice,

6.       na tablicy ogłoszeń sołectwa Łasice,

7.       na tablicy ogłoszeń sołectwa Witkowice.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-12 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-12 16:38:50
  • Liczba odsłon: 1829
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996087]

przewiń do góry