WÓJT GMINY

Brochów


Brochów, dnia 10.09.2012 r.

OŚ.6220.6.2012.
OBWIESZCZENIE


Wójta Gminy Brochów o niezałatwieniu sprawy w terminieStosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)


zawiadamiam


że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na:


,,Budowie sieci wodociągowej w Janowie, gm. Brochów’’,


nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. W związku z powyższym podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi niezwłocznie, po uzyskaniu opinii wyżej wymienionego organu.                                                                                                     WÓJT

                                                                                           mgr inż. Andrzej Fijołek

Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Janów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

  2. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.

  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

  4. A/a.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-10 16:35:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-10 16:35:31
  • Liczba odsłon: 1451
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998419]

przewiń do góry