BP.6733.16.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E      z dnia 5 listopada 2015 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego(tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Pana Roberta Kaszuby wykonującego prace projektowe dla TECTONICS Robert Kaszubaul. Brazylijska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki-Janinów działającego jako pełnomocnik firmy PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin ul. Garbarska 21

w dniu 5.11.2015r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 482.2015 w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji nr 308.2015 z dnia 6.08.2015 r. znak: BP.6733.7.2015 Wójta Gminy Brochów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego słupa energetycznego jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej na terenie działek o Nr ewid.675/4, 675/7, 675/6, 675/1 położonych w miejscowości Śladów obręb 0027 ŚLADÓW gmina Brochów.

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

--------------------------------------------------------------------------


BP.6733.16.2015

                

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 22 października 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 22.10.2015 r. zostało wszczęte  postępowanie administracyjne na  wniosek firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia w/w wniosku firmie TECTONICS Robert Kaszuba ul. Brazylijska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki-Janinów, w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji nr 308.2015 z dnia 6.08.2015 r. znak: BP.6733.7.2015 Wójta Gminy Brochów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego słupa energetycznego jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej na terenie działek o Nr ewid. 675/4, 675/7, 675/6, 675/1 położonych w miejscowości Śladów obręb 0027 ŚLADÓW gmina Brochów w następującym zakresie:

  1. na stronie 1 decyzji w ust. 2 pkt. c) warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego punktor 1

zmienia się dotychczasowy się zapis w brzmieniu:

„lokalizację inwestycji ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr ewid. 268/1 (szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego), w liniach rozgraniczających inwestycji wskazanych na załączniku graficznym do decyzji”.

na zapis w brzmieniu:

„lokalizację inwestycji ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej-służebność przejścia i przejazdu (szerokość w liniach rozgraniczających wg stanu istniejącego), w liniach rozgraniczających inwestycji wskazanych na załączniku graficznym do decyzji”.

  1. na stronie 1 decyzji w ust. 2 pkt. c) warunki i wymagania kształtowania ładu przestrzennego punktor 3

zmienia się dotychczasowy się zapis w brzmieniu:

„przyłącze elektroenergetyczne: włączenie do systemów elektroenergetycznych nN, lokalizacja szafki pomiarowej w granicach działki”

na zapis w brzmieniu:

„przyłącze elektroenergetyczne: włączenie do systemów elektroenergetycznych nN, lokalizacja szafki pomiarowej na terenie działki nr ewid. 675/1”

3.      Pozostałe warunki określone w/w projektem decyzji pozostają bez zmian.

 

                W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

               

                Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

                Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-22 11:52:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-05 16:52:55
  • Liczba odsłon: 858
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847545]

przewiń do góry